WSPÓŁPRACA SOLIDARNOŚCI 80 Z POLSKĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ PRZEMYSŁU DRZEWNEGO Drukuj
(127 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Środa, 13 Styczeń 2016 09:38

 

 

W grudniu ubiegłego roku w Warszawie podpisane zostało porozumienie KK NSZZ Solidarność-80 z Prezydentem PIG PD oraz KS BDOŚ NSZZ Solidarność-80.

NSZZ Solidarność 80 jest organizacją wchodzącą w skład Forum Związków Zawodowych.

Jest to jedno z pierwszych w Polsce jeżeli nie pierwsze porozumienie Centrali Związkowej z Organizacją Pracodawców o współpracy z zapisem przyjętym w Unii Europejskiej „takie samo wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości”. Wolą stron jest kształtowanie wzrostu gospodarczego poprzez zasadę określoną w powyższej klauzuli.

Inicjatorem zawarcia porozumienia był przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Przemysłu Drzewnego, Ochrony Środowiska powstałego w strukturach NSZZ Solidarność 80, którego siedziba znajduje się w Wieruszowie, Członek ZW FZZ woj. łódzkiego – Piotr Morta.

Porozumienie o współpracy zawarto w Poznaniu, pomiędzy:

Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez Prezydenta Izby Sławomira Wrochnę, a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym SOLIDARNOŚĆ 80 z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Przewodniczącego Komisji Krajowej, Wiceprzewodniczącego ZG FZZ  Marka Mnicha i przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Przemysłu Drzewnego, Ochrony Środowiska Piotra Mortę.

§ 1.
Izba oraz Związek zgodnie potwierdzają wolę współpracy przy rozwiązywaniu problemów i zwalczaniu zagrożeń stojących na przeszkodzie rozwojowi polskiego przemysłu drzewnego i zagrażających zarówno utrzymaniu jak i zwiększaniu ilości miejsc pracy, jakie on tworzy zarówno w segmencie dużych jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Wolą stron jest pozytywne oddziaływanie na wzrost gospodarczy poprzez kształtowanie zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej „takie samo wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości”.
§ 2.
Izba oraz Związek zgadzają się, iż najważniejszą sprawą, której rozwiązanie posłuży celom wskazanym w SI jest zapewnienie działającym w Polsce przedsiębiorstwom wieloletniej stabilności zaopatrzenia w surowiec drzewny, którego podstawowym źródłem są lasy należące do Skarbu Państwa, zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, oraz zgadzają się, co do tego, że rozwiązania zapewniające to stabilne zaopatrzenie winny być prawnie umocowane na szczeblu ustawowym.
§ 3.
Izba oraz Związek zgadzają się, że zasady sprzedaży drewna stosowane przez PGL Lasy Państwowe winny w pierwszej kolejności zabezpieczać potrzeby krajowych firm przerabiających ten surowiec na wyroby drzewne, zapewniających w ten sposób utrzymanie miejsc pracy w kraju, oraz płacących tu podatki i deklarują współdziałanie, aby takie rozwiązania zostały opracowane i wdrożone.
§ 4.
Izba oraz Związek wspólnie uznają, że intensywność eksploatacji lasów należących do Skarbu Państwa powinna być dostosowana do ich możliwości wynikających z zasad trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej zapisanych w ustawie o lasach, a równocześnie w sposób przeciwdziałający kumulowaniu się niewykorzystanego drewna w drzewostanach przeszłorębnych, Obie strony zamierzają współdziałać w celu doprowadzenia do wdrożenia przepisów prawnych, które taki efekt zapewnią , gdyż pełne wykorzystanie istniejących możliwości pozyskania surowca z polskich lasów przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo i wzrost ilości miejsc pracy.
§ 5
W celu realizacji zadań ujętych w paragrafach 1-4, Izba i Związek zobowiązują się do:
1.Wzajemnej wymiany informacji dotyczących tych zadań, sytuacji na rynku drewna i wyrobów z drewna oraz posiadanych informacji prawnych,
2. Podejmowania wspólnych inicjatyw i działań, mających na celu opracowanie potrzebnych rozwiązań i mechanizmów prawnych, opiniowania i oceny poznanych rozwiązań,
3. Podejmowania wspólnie działań informacyjnych i lobbingowych w celu informowania polskiego społeczeństwa o sytuacji polskiego przemysłu drzewnego i jego pracowników, organizacji przedsięwzięć nagłaśniających problemy tego przemysłu i ich przyczyny, oraz służących uzyskaniu społecznego i rządowego poparcia dla wybranych rozwiązań służących wskazanym celom.
§ 6
Strony ustalają, że podpisanie niniejszego porozumienia o współpracy nie tworzy żadnych wzajemnych zobowiązań finansowych.
§ 7
I. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Porozumienie podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego Prezydent Izby Sławomir Wrochna.

W imieniu NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 Przewodniczący Komisji Krajowej Marek Mnich oraz Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Przemysłu Drzewnego, Ochrony Środowiska Piotr Morta.

źródło: http://www.powiatowy.pl/2016/01/solidarnosc-80-wspolpracuje-z-pracodawcami/

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...