DELEGACJA FZZ NA ROZMOWACH W BERLINIE Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 10 Listopad 2015 13:17

 

W dniach 3 - 5 listopada 2015 r. w Berlinie odbyło się robocze spotkanie delegacji Forum Związków Zawodowych i branży służb publicznych niemieckiego związku Ver.di. Spotkanie zorganizowane zostało przy udziale i wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta, z którą centrala FZZ od lat współpracuje. W skład delegacji FZZ weszli członkowie Prezydium: Przewodniczący Tadeusz Chwałka, Wiceprzewodniczący Mariusz Tyl (Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Służby Granicznej), Krzysztof Małecki (Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Wielkopolskiego) oraz przedstawiciele zainteresowanych branż służb publicznych: Krzysztof Hetman (Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa), Zenon Kopyściński (Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców), Stanisław Taube (Przewodniczący branży transportu FZZ, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Pomorskiego, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP), Marcin Kolasa (Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Służby Granicznej), Tomasz Deszcz (NSZZFSG) i Paweł Borek (NSZZ Prac. Pożarnictwa), a także radca ds. międzynarodowych FZZ Tomasz Jasiński.

 

Pierwszy dzień pracy składał się z dwóch części: spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i siedzibie Verd.di. Nad całością dialogu piecze mieli koledzy z Ver.di: Klaus Weber – federalny sekretarz ds. urzędników i urzędniczek oraz Mathias Flichschu – sekretarz związkowy administracji federalnej ds. urzędników i urzędniczek.

Spotkanie w MSZ rozpoczęło się prezentacją przewodniczącego Rady Pracowniczej Ministerstwa, który przybliżył strukturę, cele i zadania rady pracowniczej. Rada pracownicza w Niemczech powstaje już w jednostkach administracji federalnej, która zatrudnia 5 osób (w Polsce jest to 50 pracowników). Rada pracownicza zajmuje się obroną praw pracowników, przyjmuje skargi (najczęściej związane z dyskryminacją, nadgodzinami i obciążeniem pracą), dba o zagwarantowanie równości praw pracowniczych oraz sytuacją osób niepełnosprawnych. Raz w miesiącu Rada spotyka się z kierownictwem ministerstwa i dwa razy w roku z Ministrem Spraw Zagranicznych w celu omówienia spraw dotyczących pracowników. Obecnie największymi problemami stojącymi przed pracownikami ministerstwa są sprawy związane z sytuacją w Syrii, na Ukrainie, Afganistanie i związany z tym problem uchodźców. Na pomoc humanitarną ministerstwo dysponuje kwotą 400 mln euro.

Delegacja związkowa spotkała się z dyplomatą i urzędnikiem konsularnym ministerstwa Joachimem Bleickerem, który zaciekawiony był naszej opinii nt. wyników wyborów w naszym kraju oraz wskazał na dobrą współpracę z naszym krajem przede wszystkim na płaszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego, którego częścią są także związki zawodowe. Wymienił kilka ostatnich porozumień polsko – niemieckich np. o drogach wodnych, policjantów w sprawie zwalczania przestępczości przygranicznej. Polska należy do 6-stki najważniejszych krajów Unii Europejskiej. Gospodarz spotkania wskazał na konieczność promowania kształcenia dualnego w naszych krajach w celu zmniejszenia bezrobocia osób młodych. Jaochim Bleicker zauważył, iż ilość Polaków pracujących w Niemczech ciągle rośnie. Przewodniczący Tadeusz Chwałka omówił pracę nad nową formułą dialogu społecznego w Polsce, uchwaloną ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i mającym się odbyć, po prawie 3 latach, w dniu 18 listopada 2015 r. posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, z którą związki zawodowe w Polsce wiążą duże nadzieje na lepszą dla pracowników przyszłość w zliberalizowanej gospodarce. Tomasz Jasiński odniósł się do zaleceń Rady UE dotyczącej ujednolicenia regulacji praktyk i staży w krajach członkowskich i wskazał na dobrą współpracę pomiędzy centralą FZZ a ambasadą RFN w Warszawie.

Delegacja polska zwiedziła budynek MSZ, którego najciekawszym akcentem była możliwość poznania Archiwum Federalnego MSZ Niemiec i obejrzenia mapy załącznika do umowy granicznej po zawarciu przez Niemcy i Rosję 23 sierpnia 1939 r. Paku Ribbentrop – Mołotow, na której widnieją podpisy ministra Ribbentropa i Stalina.

W dalszej części dnia delegacja odbyła spotkanie w centrali Ver.di z przedstawicielami służb publicznych: Federalnego Urzędu Celnego Helmutem Schmedemannem i sektora transportu drogowego Detlefem Conradem. Służba celna zatrudnia ponad 35 tys. urzędników i pracowników celnych. Służba zajmuje się m.in. akcyzą i podatkami (w szczególności paliwowym), wymianą informacji ze służbą celną w Polsce, systemami informatycznymi w całej UE, składkami ubezpieczenia zdrowotnego, zwrotem wypłaconych świadczeń socjalnych, przestępczością zorganizowaną. Zajmuje się także płacą minimalną, kontrolą finansową i kontrolą zatrudniania na czarno. Krzysztof Małecki zadał dwa pytania dotyczące statystyki kontroli płacy minimalnej polskich przedsiębiorców działających na terenie Niemiec i nałożonych na nich kar, a także w kwestii kontroli składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek emerytalnych i trybu przeprowadzanych kontroli przez służbę celną. Helmut Schmedemann wskazał na brak informacji o wielkości kar dotyczących łamania ustawy o płacy minimalnej przez polskich przedsiębiorców chociaż wiadomo, że się zdarzają, natomiast w kwestii kontroli składek emerytalnych i trybu kontroli poinformował, że służba celna zajmuje się takimi kontrolami także w planowany sposób, a pod pojęciem składek zdrowotnych mieszczą się składki emerytalne i inne, których prawidłowe naliczanie i opłacanie znajduje się w gestii urzędu celnego.

Detlef Conrad przybliżył działania centrali związkowej w kwestii minimalnego wynagrodzenia w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego. Przedstawił akcję przeprowadzoną w dniu 7 października 2015 r. na granicy Słubice/Frankfurt, która poprzez ulotki i rozmowy z kierowcami tirów, przybliżała sprawę minimalnego wynagrodzenia w Niemczech. Mówił także o inicjatywie do Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy warunków pracy i płacy kierowców długodystansowych. Według niego wynagrodzenie 8,50 euro za godzinę pracy to: „za mało by przeżyć, a za dużo by umrzeć”. W wyniku ustaleń stron na poziomie rządów obu kraju płaca minimalna obowiązująca w Niemczech nie dotyczy pracowników wykonujących tranzyt na terenie Niemiec. Ciekawym aspektem pracy kierowców są układy zbiorowe i różne stawki wynagrodzeń pracowników w transporcie w poszczególnych landach. Dyskusja dotyczyła także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561 z 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego w kontekście czasu pracy i odpoczynku kierowców. Związkowcy z Polski wskazywali na zbyt małą liczbę miejsc postojowych dla kierowców tirów w Niemczech oraz zwrotu kosztów za hotel przez pracodawców i wysokość wypłacanych diet. W Polsce okazało się, że jest pod tym względem lepiej.

Drugiego dnia wizyty odbyło się spotkanie w komendzie straży pożarnej w Hellersdorf. Związkowców FZZ przywitał zastępca komendanta Polak Zbigniew Kozłowski, który przedstawił prezentację nt. historii straży pożarnej Berlina, struktury organizacyjnej, ilości strażaków i ich zadań. Ciekawym aspektem było wskazanie, że straż pożarna od 1969 r. przejęła zadania związane z ratownictwem medycznym (co nie jest regułą w całych Niemczech). Czas pracy strażaków niemieckich wynosi 48 godzin na tydzień (dyżury są 12 godzinne w które wliczana jest także gotowość do służby). Strażacy mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60-63 lat w zależności od stopnia i stażu bojowego – min. 5 lat). Płace w straży są zróżnicowane regionalnie– w Berlinie rozpoczynający pracę 25-letni strażak po szkoleniu zarabia 1800 – 2000 euro plus dodatki za rodzinę (żona, dzieci). Po 15 – 20 latach służby średnie zarobki wahają się od 3000 – 3600 euro. Poza obowiązkowymi podatkami, pracownik straży musi indywidualnie ubezpieczyć się na wypadek choroby i emerytury. Strażacy w Berlinie zarabiają 10% mniej niż np. w Bawarii. Przedstawiciele branży pracowników służby pożarnictwa Ver.di – Arno Dick i Horst Tuttelmann dyskutowali ze związkowcami FZZ o warunkach pracy w straży, czasie pracy, wieku emerytalnym. Strażacy berlińscy podkreślili fakt korzystania z ubrań ochronnych z materiałów PBI, które są znacznie nowocześniejsze od starych m.in. stosowanych w Polsce ubrań ochronnych Nomex. Na zakończenie spotkania związkowcy FZZ zwiedzili komendę.

KM i TJ

 

Galeria foto:

 

  


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...