Centrum Szkoleń i Konsultacji – konferencja podsumowująca projekt Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Szkolenia CSiK
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Środa, 22 Czerwiec 2011 13:20
20 czerwca 2011 r. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Zielnej w Warszawie odbyła się konferencja „Forum Dialogu” stanowiąca podsumowanie realizacji projektu Forum Związków Zawodowych „Centrum Szkoleń i Konsultacji”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mieczysław Kasprzak, wiceminister pracy i polityki społecznej,  Czesława Ostrowska, posłanka PiS, Teresa Wargocka, posłanka SLD, Stanisława Prządka, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik, Janusz Gołąb z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
W wystąpieniu inauguracyjnym przewodniczący FZZ Pan Tadeusz Chwałka powiedział, że powołanie Centrum Szkoleń i Konsultacji, jako profesjonalnej jednostki, która działa na rzecz centrali związkowej podyktowane było potrzebą
rozwijania dialogu społecznego i propagowania jego roli wśród struktur FZZ. Środki unijne pomogły w tworzeniu tego przedsięwzięcia. W ramach Projektu FZZ   przeszkolonych zostało 715 osób, wzmocniono kompetencje członków związków zawodowych i kształtowania ich kompetencji mediacyjnych, negocjacyjnych, konsultacyjnych, ale przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji w zakresie umiejętności językowych. Ponad 800 osób z 26 organizacji skorzystało z interaktywnej modułowej platformy internetowej Centrum Szkolenia i Konsultacji. W ramach projektu powstał Punkt Doradczo-Konsultacyjny, w ramach którego przedstawiciele związków zawodowych korzystali z porad prawnych i eksperckich.
Powołując się na słowa prof. Juliusza Gardawskiego, Tadeusz Chwałka podkreślił, że „do prowadzenia skutecznego dialogu na wszystkich szczeblach niezbędna jest kultura dialogu, tworzenie klimatu zaufania, dotrzymywanie umów i danego słowa oraz przejście od licytacji do siły negocjacji”. Wyjaśnił, że m.in. właśnie temu służyły działania podejmowane w ramach projektu, którego realizacja właśnie się kończy. W opinii przewodniczącego FZZ, aby starania związku stały się realne i możliwe do wdrożenia, niezbędne jest, by wszystkie strony trójstronnej debaty, a więc także pracodawcy i rząd, zaczęły respektować i przestrzegać podstawowe zasady dialogu społecznego.
„Mając na uwadze dalszą profesjonalizację FZZ w zakresie dialogu społecznego zamierzamy nadal kontynuować działalność Centrum – także przy udziale środków EFS” - zaznaczył przewodniczący FZZ.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pan Mieczysław Kasprzak powiedział, że dialog społeczny jest ważnym elementem funkcjonowania demokratycznego państwa. Dodał, że znaczenie dialogu jest szczególne w kontekście prezydencji Polski w Unii Europejskiej, której powinniśmy dać  przykład, iż dialog na linii pracownicy-pracodawcy-rząd odbywa się w naszym kraju właściwie,  iż za pomocą rozmowy można rozwiązywać wszelkie napięcia i problemy.
Zdaniem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, negatywną rolę w dialogu społecznym odegrał kryzys gospodarczy, który jednak szczęśliwie udało nam się przetrwać. „Dlatego też obecnie, już zupełnie na spokojnie, można zacząć w większym zakresie rozwiązywać problemy społeczne” - powiedział.
Szczegółowo efekty projektu przedstawił podczas konferencji wiceprzewodniczący FZZ i członek Rady Programowej projektu Pan Zygmunt Mierzejewski.
Poinformował, że „przesłankami projektu było wzmocnienie czynnika ludzkiego, zbudowanie potencjału partnerskiego i wzmocnienie współdziałania partnerstwa w procesie podejmowania decyzji , zapewnienie profesjonalnej kadry eksperckiej i  wzmocnienie potencjału FZZ jako partnera społecznego w zakresie prowadzenia dialogu w strukturach krajowych i europejskich poprzez skierowanie wsparcia do co najmniej 20 organizacji z terenu całej Polski”.
W trakcie tworzenia projektu cały czas prowadzone były rozmowy ze strukturami organizacyjnymi FZZ oraz rozmowy w województwach,  zbierano materiały i informacje, które następnie analizowano. Ich celem było określenie jasnej misji i wizji FZZ, ustalenie siatki liderów i komunikacji, stworzenie przewodnika działacza FZZ, wdrożenie zasady cyklicznych spotkań. Ponadto Prezydium FZZ podjęło uchwałę o uruchomieniu procesu przygotowania regulaminów wewnętrznych Forum w zakresie zasady udziału przedstawicieli Forum w gremiach dialogu społecznego na szczeblach krajowym i europejskim, zasad komunikowania się i przepływu informacji w ramach Forum oraz zasad konsultacji dokumentów legislacyjnych.
W trakcie konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne: pierwszy pt. „Dobre praktyki dialogu społecznego w Polsce” i drugi pt. „Przyszłość dialogu społecznego w kontekście polskiej rezydencji w UE”.
Zygmunt Mierzejewski zaznaczył, że w jego opinii strona rządowa, a przede wszystkim przedstawiciele resortu finansów, powinni przejść szkolenia z zakresu dialogu społecznego. „Kwestia ta była podejmowana już wielokrotnie, doskonale wiemy, że dialog społeczny polega na tym, że ustala się określone pola negocjacyjne, robią to związki zawodowe, pracodawcy, natomiast strona rządowa narzuca pewne rozwiązania. Takiego zachowania nie można nazwać dialogiem, jest to dyktat” - powiedział wiceprzewodniczący FZZ. 
Również prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zauważył, że żaden rząd, obejmując władzę, nie jest przygotowany do dialogu. „Pierwszym posiedzeniem każdego nowego rządu powinno być zaprogramowanie na najbliższe 2-3 miesiące cyklu szkoleń z zakresu tego czym jest dialog, a tym bardziej z odpowiedzi na pytanie „co będzie jeśli dialogu nie będzie” - dodał.
Podkreślił, że związek społeczeństwa i gospodarki musi zostać uświadomiony decydentom, by byli w stanie zrozumieć,  iż nie ma mowy o rozwiniętej gospodarce bez największego potencjału jakim są ludzie pracujący. „Partnerzy społeczni mają świadomość minimalnych potrzeb, które należy zabezpieczyć oraz swojego gospodarczego interesu, w osiąganiu których przeszkadza rząd” - powiedział Jerzy Bartnik.
Janusz Gołąb z OPZZ powiedział, że dialog społeczny w Polsce kuleje i będzie tak przez najbliższy czas. Zaznaczył, że najlepiej rozwija się dialog w zakładach pracy, natomiast ten na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym właściwie przestał funkcjonować. „Oprócz dialogu w zakładach pracy rozwija się również dialog autonomiczny, być może właśnie dzięki niemu partnerzy społeczni będą w stanie zmusić rząd do podjęcia pewnych działań” - powiedział.  Kierownictwa związków zawodowych powinny spotykać się częściej gdyż zbyt mało jest wspólnych porozumień między trzema centralami związkowymi. 
Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka powiedział, że dwadzieścia lat funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce wytworzyło parę barier, których nie można obecnie pokonać. Arogancja władzy, niedotrzymywanie umów i terminów spotkań miała na to ogromny wpływ. „Rząd traktuje TK jako swoistego rodzaju wentyl bezpieczeństwa, który na co dzień jest nikomu nie potrzebny, a zaczyna się na  niego zwracać uwagę dopiero w ostateczności” - podkreślił.
Wiceminister Pracy Czesława Ostrowska zaznaczyła, że dialog społeczny powinien się zmienić ponieważ czasy się zmieniły i wiele rozwiązań, które zostały ustalone w ramach jego funkcjonowania nie pasuje do obecnej chwili. Nieprawdą jest, że strona rządowa nic w tej kwestii nie chce robić. Zdaniem wiceminister, dialog społeczny w Polsce funkcjonuje słabo, ale nie jest prawdą, że rząd nie usiłuje niczego zrobić w tym zakresie. Zauważyła, że to strony pracodawców i pracowników w wielu kwestiach nie potrafią się porozumieć. „Zdecydowanie łatwiej jest  prowadzić rządowi dialog, jeżeli strona społeczna porozumie się w dialog autonomicznym; w takich warunkach zdecydowanie łatwiej jest dochodzić do konsensusu” - podkreśliła.
Posłanka PiS Teresa Wargocka wyraziła opinię, że „podstawą każdej demokracji jest to, iż wszystkie grupy społeczne, wszystkie ich reprezentacje mają prawo do dialogu, do wyrażania swoich opinii i interesów. Żeby w Polsce istniał dobry dialog należy zrównać wszystkie podmioty dialogu, ponieważ tylko w ich równości można wypracowywać dobre kierunki rozwoju”. Zauważyła, że „pracownicy niszczeni są przez media, w których podkreśla się jak ważną rolę w naszym kraju odgrywają pracodawcy, a zapomina się o milionach ludzi, którzy wypracowują PKB żeby wyprowadzić Polskę z kryzysu”. 
„Prezydencja w swoim przesłaniu politycznym ma być ogromnym sukcesem Polski, jednak społeczeństwo nie odbierze tego okresu jako powodu do radości z tego, że Polska jest państwem nowoczesnym, w którym żyje się dobrze, ponieważ większość polskiego społeczeństwa tego nie czuje” - powiedziała posłanka PiS.  FZZ życzyła, by mogli przekonywać się o tym, iż w Polsce przed zyskiem stała godność człowieka, bo jeśli tej godności nie udźwigniemy stracimy wszystko.  
Posłanka SLD Stanisława Prządka powiedziała, że jej zdaniem coraz częściej dialog społeczny odnosi się do prezentacji stanowisk i podpisywania protokołów rozbieżności, oczywiście zasady dialogu faworyzują stronę rządową, do której należy ostateczny głos.  „Niektóre projekty są poddawane szerszym konsultacjom społecznym, ale generalnie rząd kieruje zapytanie o stanowisko w sprawie nie prowadząc jednak konsultacji. Pokazuje to jak w ważnych kwestiach dotyczących obywateli, zakładów pracy i przedsiębiorców pomija się dialog. Głosy związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pozarządowych oraz innych uczestników dialogów często zaczynają być wykorzystywane do skłócania pewnych środowisk” - powiedziała posłanka SLD.  Zapewniła, że SLD chciałoby  w najbliższej przyszłości przywrócić sens konsultacjom projektów aktów prawnych.
W dyskusji, jaka miała miejsce w trakcie paneli, licznie zabierali głos również uczestniczący w konferencji członkowie FZZ jak np. wiceprzewodniczący FZZ: Antoni Duda i przewodniczący NSZZP Antoni Duda i Sławomir Wręga, szef Solidarności 80 regionu  zachodniopomorskiego Mirosław Lebuda, szef regionu świętokrzyskiego, Janusz Lasek, wiceprzewodniczący Związków Zawodowych Twórców Kultury, Paweł Bromski, Zbigniew Warchał z Poczty Polskiej,  Halina Peplińska z Ogólnopolskiego  Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Konferencję podsumowała Pani Katarzyna Sosnowska, koordynator projektu CSiK. Zaznaczyła, że w dziedzinie dialogu społecznego jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, dlatego trzeba w dalszym ciągu współpracować i wdrażać kulturę dialogu.

Anna Grabowska


 
 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...