Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie akcji związkowych EKZZ Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

 

W przeddzień szczytu UE, który odbędzie się Brukseli w dniach 14 i 15 marca 2013 roku, Europejska Konfederacja Zawiązków Zawodowych organizuje dni akcji związkowych pod hasłem „Razem na rzecz wspólnej przyszłości: NIE zaciskaniu pasa, TAK miejscom pracy dla młodych osób!”

 

Forum Związków Zawodowych niejednokrotnie podkreślało trudną sytuację osób młodych na rynku pracy oraz nawoływało do podjęcia niezbędnych działań na rzecz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy dla osób młodych, jak i walki z bezrobociem tej grupy obywateli. Niestety nasze postulaty pozostały bez echa i dziś uważamy, że młodych pozostawiono sobie samym, nie mając pomysłu na poprawę ich perspektyw życiowych.

W ramach dni akcji związkowych zorganizowanych przez EKZZ, Forum Związków Zawodowych wyraża swoją solidarność ze wszystkimi organizacjami związkowymi oraz młodymi osobami z całej Europy, w szczególny sposób dotkniętymi konsekwencjami kryzysu gospodarczego, z którym mamy do czynienia już piąty rok.

Nawet Komisja Europejska w swoich dokumentach zauważa, iż młodzi są dziś grupą najbardziej poszkodowaną, która wymaga natychmiastowych działań wspomagających i rozwojowych. Brak tych działań kosztuje Unię Europejską, czyli nas wszystkich, ponad 153 mld euro rocznie! Ta ogromna suma to ogólnoeuropejski roczny koszt sytuacji, w której młodzi ludzie nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą. Równocześnie w swoich najnowszych propozycjach Komisja, w ramach wieloletnich ram finansowych, przeznaczyła na stworzenie programów gwarancji dla młodzieży w państwach członkowskich 6 mld EUR, z czego połowa pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niestety z tej sumy, którą uważamy za zdecydowanie za małą by skutecznie walczyć z problemami osób młodych, będą korzystały jedynie regiony, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25 proc.

W Polsce bezrobocie młodych sięga 25-27 proc. Jednocześnie aż 70 proc. osób zatrudniających się po raz pierwszy pracuje na umowach terminowych, a co gorsza, w tzw. formach atypowych, tj. na umowy cywilnoprawne, o dzieło, poprzez agencje pracy tymczasowej mimo, że faktycznie wykonują czynności przypisane umowie o pracę. Osoby takie mają niewielkie szanse na uzyskanie kredytu mieszkaniowego. W efekcie powstała grupa tzw. prekariatu – osób, które czują się gorzej zatrudnione, pozbawione perspektyw osobistych i możliwości awansu, a przez to nie identyfikujące się z zakładem pracy, nie wiążące z nim swojej przyszłości.

Utrudnieniem, które w najbliższym czasie może stać się udziałem młodych Polaków będzie, proponowany i wspierany przez rząd, elastyczny czas pracy. Utrudni on godzenie życia zawodowego z rodzinnym, co przy tragicznej strukturze polskiej demografii ma szczególne znaczenie. Elastyczny czas pracy w wielu wypadkach uniemożliwi też kształcenie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych wymagających stabilnego harmonogramu czasu pracy, dzielonego z nauką.

Forum Związków Zawodowych przyłącza się do postulatów europejskiego ruchu związkowego, by niezwłocznie podjąć działania promujące dostęp do wysokiej jakości szkoleń poprzez:

  • wprowadzanie środków zapobiegających porzucaniu edukacji przez osoby młode;
  • zobowiązanie rządów do zapewnienia dostępu do wysokiej jakości szkoleń dostępnych dla wszystkich;
  • poprawę jakości poradnictwa dla młodych osób, w celu umożliwienia im wyboru ścieżki kariery;
  • zapewnienie ram jakości dla staży i nauki w Europie;
  • przywrócenia tzw. kształcenia dualnego dostosowanego do potrzeb rynkowych poszczególnych państw.

Zgadzamy się, iż należy zapewnić wysokiej jakości miejsca pracy poprzez:

  • wprowadzenie europejskiej gwarancji dla młodzieży zapewniającej, że każdy młody człowiek otrzyma ofertę dalszego szkolenia, stażu lub pracy w przeciągu czterech miesięcy od zakończenia edukacji;
  • zapewnienie, że inicjatywy w ramach gwarancji dla młodzieży będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego bez wymaganego współfinansowania w przypadku krajów znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Forum Związków Zawodowych, jako członek EKZZ, w pełni popiera działania europejskich organizacji związkowych i włącza się w nie aktywnie na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. W ramach kampanii promującej hasło dni działań 20 marca 2013 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Polski rynek pracy oczami osób młodych”, natomiast 14 marca 2013 roku grupa działaczy FZZ weźmie udział w manifestacji w Brukseli.

Młodzi to przyszłość, ale przede wszystkim teraźniejszość. Dzisiejsza sytuacja młodych odbije się na ich perspektywach w przyszłości. Nie można już dłużej biernie czekać. Mówimy zatem jednym głosem na rzecz wspólnej przyszłości: NIE zaciskaniu pasa, TAK miejscom pracy dla młodych osób!

 

Z poważaniem,

 

 

PRZEWODNICZĄCY

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

-//-

Tadeusz Chwałka


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...