• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z PARTNERAMI SPOZA ADMINISTRACJI CZŁONKAMI KOMITETU UMOWY PARTNERSTWA NT. REALIZACJI ZASADY PARTNERSTWA 4 KWIETNIA 2016 R. Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Czwartek, 07 Kwiecień 2016 10:13


Podczas spotkania przedstawiono dyrektorów następujących departamentów:

1.- Departamentu Strategii Rozwoju;
2.- Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
3.- Departamentu Programów Pomocowych;
4.- Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych;
5.- Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE.

Ad1. Departament Strategii Rozwoju

Kierownictwo departamentu

Piotr Żuber - dyrektor
Renata Calak - zastępca dyrektora
Anna Gmyrek - zastępca dyrektora 
Aneta Piątkowska - zastępca dyrektora 
Stanisław Sudak - zastępca dyrektora

Zadania departamentu

Departament Strategii Rozwoju odpowiada za:

 1. koordynację prowadzenia polityki rozwoju, w tym przygotowanie propozycji strategii rozwoju i koordynację realizacji ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej i krajowej, z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego oraz koordynację procesu przygotowania i monitorowania zintegrowanych strategii rozwoju;
 2. koordynację strategiczną realizacji UP oraz programów operacyjnych, renegocjacje UP i koordynację renegocjacji zmian w programach operacyjnych;
 3. prowadzenie krajowej polityki regionalnej, przestrzennej i miejskiej, w tym przygotowanie propozycji i realizację krajowej strategii rozwoju regionalnego, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii ponadregionalnych i polityki miejskiej;
 4. koordynację prac w ramach Rady UE oraz współpracy z KE i PE w zakresie polityki spójności i polityk z nią związanych, w tym kształtowanie i negocjacje kolejnych perspektyw finansowych UE w zakresie polityki spójności;
 5. koordynację zadań wynikających z udziału Polski w realizacji Strategii Europa 2020 w ramach Semestru Europejskiego, w tym przygotowanie i monitorowanie realizacji Krajowego Programu Reform oraz monitorowanie realizacji Zaleceń Rady UE dla Polski;
 6. realizację zadań wynikających z zarządzania polityką rozwoju przez system koordynacji strategicznej, tworzenie jednolitego systemu monitorowania i ewaluacji polityk publicznych;
 7. sporządzanie analiz, opracowań i raportów dotyczących polityki rozwoju i sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Polski, w tym w zakresie trendów makroekonomicznych, handlu zagranicznego, polityki spójności i wymiaru terytorialnego polityki rozwoju;
 8. koordynację instrumentów rozwojowych na poziomie strategicznym w zakresie środków krajowych i UE;
 9. koordynację opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania.

Kontakt

tel. 22 273 76 00, 22 273 76 01, 22 693 55 73
fax 22 273 89 08
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ad 2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierownictwo departamentu

Piotr Krasuski - dyrektor
Dorota Bortnowska - zastępca dyrektora
Aleksandra Dmitruk - zastępca dyrektora
Monika Groszkowska - zastępca dyrektora
Anna Mickiewicz - zastępca dyrektora

Zadania departamentu

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiada za:

 1. koordynację i wsparcie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. zarządzanie Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji.

Kontakt

tel. 22 273 80 50, 22 273 80 51
fax 22 273 89 19
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ad 3 - Departament Programów Pomocowych

Kierownictwo departamentu

Przemysław Derwich - dyrektor
Magdalena Iwaniecka-Łabędź - zastępca dyrektora
Małgorzata Zalewska - zastępca dyrektora

Zadania departamentu

Departament Programów Pomocowych odpowiada za:

 1. realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Operatora Programu dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Krajowej Instytucji Koordynującej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 2. realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020.

Kontakt

tel. 22 273 78 00
fax 22 273 89 13
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ad 4 - Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

Kierownictwo departamentu

Piotr Zygadło - dyrektor
Marta Leśniak - zastępca dyrektora
Michał Ptaszyński - zastępca dyrektora

Zadania departamentu

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiada za:

 1. wykonywanie zadań Ministra jako Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w zakresie 16 RPO;
 2. koordynację i monitorowanie realizacji instrumentów rozwoju regionalnego i instrumentów terytorialnych, w tym kontraktu wojewódzkiego i terytorialnego, zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz udział w koordynacji realizacji instrumentów w zakresie wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwach;
 3. wypracowywanie mechanizmów koordynacji wsparcia w ramach 16 RPO, z uwzględnieniem krajowych programów operacyjnych oraz innych instrumentów krajowych, w szczególności w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Kontakt

tel. 22 273 78 50
fax 22 273 89 16
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ad 5 - Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

Kierownictwo departamentu

Marek Kalupa - dyrektor
Radosław Antoszek - zastępca dyrektora
Konstancja Piątkowska - zastępca dyrektora

Zadania departamentu

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiada za:

 1. wykonywanie zadań w zakresie koordynacji wdrażania funduszy polityki spójności w Polsce, i w tym zakresie realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP;
 2. koordynację prac związanych z definiowaniem założeń biznesowych, sporządzaniem wymagań i ich weryfikacją w procesie testów akceptacyjnych, koordynację wdrożenia oraz administrowaniem na poziomie aplikacyjnym systemami informatycznymi KSI SIMIK 07-13 i CST;
 3. udostępnianie innym podmiotom danych osobowych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;
 4. zapewnienie obsługi prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy UE;
 5. koordynację udziału przedstawicieli strony polskiej w Komitecie Koordynacyjnym Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych przy KE.

Kontakt

tel. 22 273 79 00
fax 22 273 89 10
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Następnie omówiono poniższe tematy:

1. Informacja nt. dalszych prac Komitetu Umowy Partnerstwa

Departament Strategii Rozwoju

2. Koncepcja prac Grupy ds. efektywności funduszy UE przy Komitecie Umowy Partnerstwa i grup przy komitetach monitorujących programy

Departament koordynacji Wdrażania Funduszy UE

3. Informacja nt. konkursu dotacji na wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Dyskusja nt. możliwości wsparcia zasady partnerstwa ze środków PT

5. Dyskusja nad możliwymi podejściami do monitorowania zasady partnerstwa i wymiany informacji, w kontekście ww. instrumentów

6. Organizacja wspólnego seminarium dla Sekretariatów KM i przedstawicieli partnerów spoza administracji

Departament koordynacji Wdrażania Funduszy UE

( prezentacje w w załącznikach)

Zygmunt Mierzejewski wniósł szereg uwag:

1. Termin posiedzenia KUP 29.04 niefortunny przed weekendem majowym prośba o rozważenie zmiany.

2. Zgodnie z przyjętym regulaminem pracy KUP tematykę i termin ustala Prezydium w skład którego wchodzi Z.Mierzejewski - kiedy się odbędzie i jaki jest obecny skład.

3.Ponownie powinniśmy rozpatrzyć odrzucony wniosek partnerów społecznych o powoływanie zastępców członków KUP.

4. 120 osobowe gremium jest mało wydolne więc trzeba posiedzenie wykorzystać do powołania grup tematycznych. Nie może jednak być tak jak w KK NSRO, że grupy wypracowywały rekomendacje bez dalszego ciągu ich realizacji. To zniechęcało do pracy.

5. Idea słuszna, ale trzeba popracować nad przełożeniem na realizację celów i wzajemną komunikację. Temat omówimy na posiedzeniu Zespołu w dniu 18.04.

6. Trzeba dodatkowych spotkań warsztatowych w tym temacie.

7. Partnerzy spoza administracji złożyli wniosek o powołanie grupy ds. realizacji zasady partnerstwa. Trzeba w trybie roboczym przeanalizować wniosek i wstawić na posiedzenie KUP.

8. Partnerzy społeczni złożyli fiszkę projektową w PT.

9. Odnośnie seminarium to szczegóły do analizy.

 

Zygmunt Mierzejewski

 

Pliki do pobrania:


Propozycja powołania grupy zadaniowej Komitetu Umowy Partnerstw (docx)

Spotkanie z partnerami - konkurs dotacji EFS (ppt)

Spotkanie z partnerami - KUP (ppt)

Spotkanie z partnerami - seminarium KM (ppt)

Spotkanie z partnerami GR ds. efektywnosci funduszy UE przy KUP (ppt)

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...