• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
POSIEDZENIE RADY RYNKU PRACY Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Poniedziałek, 21 Wrzesień 2015 09:12


18 września 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy. Forum Związków Zawodowych reprezentowali Janusz Hyjek i Stanisław Stolorz.

Program posiedzenia był następujący:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 2 lipca 2015 r.
  3. Skuteczność kontroli legalności zatrudnienia w Polsce.
  4. Prezentacja sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 za rok 2014.
  5. Omówienie planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 rok.
  6. Omówienie planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2016 rok.
  7. Sprawy różne.

 W posiedzeniu udział wzięli: 

- Członkowie Rady Rynku Pracy; 

- Sekretarz Stanu w MPiPS - Jacek Męcina;

- Przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy;

- zaproszeni goście.

Pod nieobecność Przewodniczącej RRP Wiesławy Taranowskiej spotkanie prowadził Grzegorz Baczewski (PKPP Lewiatan).

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w MPiPS, przedstawił sytuację na rynku pracy i omówił wykorzystanie funduszy na szkolenia. Podkreślił, że w Urzędach Pracy cały czas są dostępne dla przedsiębiorców środki na szkolenia.

W kolejnym punkcie głos zabrała Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy.
Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski przedstawił prezentację skuteczności kontroli legalności zatrudnienia w Polsce. W latach 2012-2014 inspektorzy PIP przeprowadzili ponad 25 tys. kontroli legalności zatrudnienia i w co drugim podmiocie wykazano nieprawidłowości. Najczęściej stwierdzano nieterminowe zgłoszenie nowych pracowników do ZUS (15 tys. osób) lub niezgłoszenie pracowników do ZUS (3 tys. osób). W kontrolowanych podmiotach występowały następujące nadużycia (kolejność wg częstotliwości występowania):

- zaniżanie wynagrodzenia (reszta „pod stołem”);

- niepełny wymiar etatu (fikcyjnie – w rzeczywistości pracownicy pracowali dłużej);

- ukrywanie godzin nadliczbowych;

- ukrywanie innych składników płacowych;

- praca „na próbę” (kilka dni bez wynagrodzenia i przyjmowanie kolejnego pracownika na próbę).

Jedną z przyczyn nielegalnego zatrudnienia jest społeczne przyzwolenie na wykonywanie pracy „na czarno” oraz regulacje prawne sprzyjające powierzaniu pracy w sposób nielegalny (w przypadku kontroli pracodawca i pracownik zgodnie twierdzą, że jest to pierwszy dzień pracy, chociaż z doniesień do PIP wynika całkiem inny obraz).

Postulowane zmiany legislacyjne:

- ustanowienie obowiązku zawierania umów o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy;

- wprowadzenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od wszystkich umów cywilno-prawnych;

W kolejnym punkcie Marcin Jaworek z Departamentu Rynku Pracy MPiPS, przestawił sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 za rok 2014.

Efektem trzyletnich działań jest powstanie ok. 3 tys. miejsc pracy i przeszkolenie ponad 40 tys. osób.

Głównie zakładano poprawienie wskaźników rynku pracy:

- zmniejszenie stopy bezrobocia: zakładane 12,3% osiągnięte 11,5%;

- poprawa wskaźnika zatrudnienia osób w przedziale 20-64 lat: zakładane 65,4%, osiągnięte 66,5%.

Oba wskaźniki są lepsze od zakładanych.

Piotr Śliwonik, Dyrektor Biura Budżetu i Finansów MPiPS, przedstawił plan Funduszu Pracy na rok 2016. Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina odpowiadając na pytania członków Rady Rynku Pracy wyjaśnił, że przewidziano większą kwotę w pozycji „Świadczenia przedemerytalne”, ponieważ zmieniły się zasady przyznawania świadczeń przedemerytalnych, więc zainteresowani będą najpierw podlegać przez 6 miesięcy aktywizacji zawodowej, a świadczenie dostaną te osoby, które nie znajdą pracy.

Przedstawiony plan Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2016 przyjęto bez uwag.

Janusz Hyjek

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...