• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
ZAKOŃCZENIE PONADNARODOWEGO PROJEKTU ZWIĄZKOWEGO "NOWE EUROPEJSKIE ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE I ZAANGAŻOWANIE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH" Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Czwartek, 23 Październik 2014 08:09

 

23 października 2014r. w Madrycie odbyła się konferencja kończąca ponadnarodowy projekt „Nowe europejskie zarządzanie gospodarcze (EEG) i zaangażowanie partnerów społecznych”, w którym poza Forum Związków Zawodowych wzięły udział organizacje związkowe z Hiszpanii (UGT), Austrii (OeGB), Włoch (UIL), Francji (CGT). Celem projektu było przygotowanie raportów krajowych przedstawiających sytuację w poszczególnych krajach w obszarach społecznych i ekonomicznych pod regulacjami EEG oraz wpływ partnerów społecznych na podejmowane decyzje na poziomie krajowym.

W trakcie konferencji, tematem wstępu, odbyła się dyskusja o EEG i jego rezultatach w dobie kryzysu.

Candido Mendez - Sekretarz Generalny UGT stwierdził, iż w Hiszpanii 40% osób jest zagrożonych ubóstwem, dodatkowo systematycznie zmniejsza się procent ludności czynnej zawodowo. Stopa bezrobocia młodych wynosi ponad 50%, jednak rosnącym problemem jest grupa bezrobotnych powyżej 45 lat, dla których UE nie przygotowuje żadnych programów i strategii naprawczych. 50% osób w tej grupie to bezrobotni od ponad 2 lat (większość w wieku 45-55 lat). Nie mają oni możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę i mają małe szanse na znalezienie pracy. Zasiłki z tytułu bezrobocia są obecnie niższe i coraz mniej osób ma do nich prawo – szacuje się, że nawet 56% osób nie ma prawa do żadnego zasiłku. Spada jakość życia, spadają świadczenia społeczne.

Miguel Fernandez Diez – Picazo z Ministerstwa Pracy podkreślił, iż EEG to koordynacja, uzupełnienie   i wzmocnienie dla idei europejskiej. Oczywiście występuje szereg problemów, ale, jak stwierdził ekspert, zyski jednak są wyższe niż poniesione koszty. Tezę tę zakwestionował w późniejszej debacie przedstawiciel FZZ Tomasz Jasiński zauważając, iż dotychczasowe działania naprawcze nie tylko nie zmniejszyły kosztów społecznych, ale wręcz pogłębiły zapaść w obszarze bezpieczeństwa socjalnego. Przedstawiciel ministerstwa wskazał najważniejsze obszary do naprawy: poprawa jakości pracy, równouprawnienie kobiet na rynku pracy, kształcenie przez całe życie, walka z porzucaniem edukacji. Działania naprawcze w tych obszarach pomogą uniknąć dalszego wykluczenia społecznego obywateli.

Podobne zdanie w dyskusji o EEG i europejskim modelu społecznym wyraził Loris Di Pietrantonio z Komisji Europejskiej. Zauważył, iż ważne jest podkreślenie roli koordynacji europejskiej. Mimo podjętych działań nadal widać problemy strukturalne, konieczna jest dalsza redukcja zatrudnienia i wynagrodzeń w niektórych krajach członkowskich UE. Z drugiej strony są państwa, w których sytuacja się stabilizuje. Od paru lat największym wyzwaniem jest bezrobocie wśród młodych. Notowany jest wzrost ubóstwa, zarówno wśród bezrobotnych, jak i niestety, wśród sporej grupy osób zatrudnionych. Wzrasta zagrożenie wykluczeniem.

Ronald Janssen, ekspert EKZZ, stwierdził, iż musimy wspólnie znaleźć sposoby rozwiązania problemów. Ruch związkowy w Europie musi trzymać rękę na pulsie. Obecnie tak naprawdę to sektor finansowy rządzi. Niestety budowanie konkurencyjności gospodarki europejskiej odbywa się głównie poprzez zamrożenie lub nawet cięcie wynagrodzeń. Konkurencyjność przez dumping społeczny? Czy to jest droga wyjścia? Trzeba zmienić systemy oraz strukturę wynagrodzeń. Deflacja w niektórych krajach UE, głównie krajach południa, jest niepokojącym zjawiskiem, ale z drugiej strony oczywistym jest, że jak obniżane są wynagrodzenia to pociąga to za sobą spadek cen. Odpowiedzią EKZZ musi być zatem obrona wysokości płac, promowanie klauzul odnoszących się do poszanowania praw partnerów społecznych, prawa do strajku, dalsze wywieranie wpływu na organizacje pracodawców, by wypracować wspólny front działań partnerów społecznych w nowym EEG. Najważniejszą misją związków zawodowych jest teraz promowanie polityki inwestycyjnej nakierowanej na wzrost.

W części prezentującej raporty krajowe w imieniu Forum Związków Zawodowych wystąpił Grzegorz Trefon (PZZ KADRA). Ekspert FZZ wrócił uwagę, iż Polska w ramach projektu była jedynym krajem spoza strefy euro. Ma to znaczenie formalne, gdyż w związku z powyższym, Polska wprost nie jest zobowiązania do stosowania się do wymogów EEG. Jednakże, podpisując pakt euro plus, tak naprawdę nałożyła na siebie bardzo podobne zobowiązania (uzupełniający program z dodatkowymi reformami – tzw. pakt euro plus – został uzgodniony pomiędzy państwami członkowskimi strefy euro jako odzwierciedlenie ich głębszej współzależności oraz sześcioma państwami spoza strefy euro, które zdecydowały się przystąpić do paktu: Bułgarią, Danią, Łotwą, Litwą, Polską i Rumunią. Dotyczy on głównie czterech obszarów: konkurencyjności, zatrudnienia, równowagi finansów publicznych i zwiększania stabilności finansowe). Dodatkowo Polska stosuje już zapisy konstytucji w kwestii tzw. progów ostrożnościowych określających maksymalną wielkość relacji długu publicznego do PKB.

Ekspert FZZ dokonał przeglądu głównych wskaźników makroekonomicznych, zaprezentował działania polskich związków zawodowych, ze szczególnym odniesieniem do stanowisk FZZ dotyczących sytuacji na rynku pracy, programów reform, polityki klimatycznej, przemysłowej i edukacyjnej. Mówiąc o kondycji dialogu społecznego odniósł się do tematu spotkania: wpływu związków zawodowych na europejskie zarządzanie gospodarcze.

Na konferencji w Madrycie Forum Związków Zawodowych reprezentowane było przez Przewodniczącego Tadeusza Chwałkę, Wiceprzewodniczących FZZ Dariusza Trzcionkę (PZZ KADRA) oraz Marka Mnicha (NSZZ Solidarność 80), członków Zarządu Głównego FZZ Wiolettę Janoszkę (PZZ KADRA) i Mariusza Tyla (NSZZ FSG), eksperta Grzegorza Trefona (PZZ KADRA) oraz pracowników biura FZZ Natalię Wośko i Tomasza Jasińskiego.

TJKomentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...