• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
REGIONALNE SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SĄSIADUJĄCYCH REGIONÓW Z POLSKI I Z NIEMIEC Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 21 Październik 2014 05:53

 

W dniach 15-17 października 2014 r. do Wielkopolski, na zaproszenie Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Zachodniego Obszaru PKP w Poznaniu, przybyli związkowcy z Niemiec, w celu nawiązania współpracy w ramach Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych „Viadrina” przez organizacje związkowe przynależne do Forum Związków Zawodowych. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli: Frank Techen – wiceprezydent MRZZ Viadrina, DGB Berlin - Brandenburgia, Jӧrg Podzuweit - sekretarz DGB i Frank Freymann – DGB Regio. Stronę polską reprezentowali: Mieczysław Szalbierz – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Zachodniego Obszaru PKP w Poznaniu, Franciszek Stawiński – wiceprzewodniczący ZZPK Zach. Obszaru PKP, Jan Miśkiewicz – członek związku tłumaczący spotkanie związku oraz Krzysztof Małecki – przewodniczący ZW FZZ woj. wielkopolskiego, członek Prezydium FZZ.

W pierwszym dniu spotkania strony omówiły warunki przystąpienia polskich związków zawodowych naszej centrali związkowej do Rady „Viadrina”. Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych „Viadrina” została utworzona 1996 roku i jest platformą umożliwiającą transgraniczną kooperację i partnerstwo związków zawodowych z Polski i z Niemiec, obejmującą obszar województwa lubuskiego i Brandenburgii. MRZZ „Viadrina” współpracuje z MRZZ Pomerania i MRZZ Łaba-Nysa w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Zakres działalności rady rozciąga się od transgranicznej polityki rynku pracy przez pracę z młodzieżą po współpracę w branżowych grupach roboczych. Ważnym zadaniem MRZZ jest wymiana doświadczeń dotyczących: rozwoju rynku pracy i struktur regionalnych, struktur urzędów pracy, struktur polityki społecznej. MRZZ „Viadrina” organizuje co roku wiele spotkań w formie: seminariów, warsztatów, konferencji, dotyczących ważnych dla regionu i jego mieszkańców tematów, które adresowane są do członków związków zawodowych i wszystkich zainteresowanych pracowników w regionie.

Z uwagi na statut organizacji przystąpienie musi być dokonane przez reprezentatywną centralę związkową przynależną do międzynarodowych organizacji związkowych. Forum Związków Zawodowych przynależy do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) obok OPZZ i NSZZ Solidarność. Wiceprezydent Techen omówił statut rady, a także system organizacyjny władz rady. Pytania zadawali zainteresowani przedstawiciele związku zawodowego kolejarzy z Wielkopolski. Na temat działalności reprezentatywnych organizacji związkowych w Polsce mówił członek Prezydium Forum Krzysztof Małecki, wskazując na aspekty wzajemnej współpracy między centralami, jak i trudności we wzajemnych relacjach. Wskazał, że sytuacja związków zawodowych w Polsce jest trudna i wymaga wspólnego rozwiązywania problemów na wszystkich szczeblach działalności związkowej. Poruszył także kwestię współpracy w ramach Fundacji im. Fridricha Eberta i struktury Forum Młodych w naszej centrali.

Przedstawiciele DGB są zainteresowani współpracą z polskimi związkami zawodowymi w ramach Rady „Viadrina”. Przekazali stronie polskiej statut organizacji i raport z działalności za ostatni okres. O rozwoju regionów przygranicznych w aspektach aktywności transportowej, ekologii gospodarki i otwartych przewozów oraz kontaktach ponad granicami mówił Jӧrg Podzuweit. Ważna według niego jest aktywność przedstawicieli związków zawodowych z województwa lubuskiego i to co chcą wnieść do wspólnego ponad granicznego przedsięwzięcia jakim jest Rada „Viadrina”.

W drugim dniu spotkania skupiono się na korzyściach i zagrożeniach, zarówno dla DB i PKP, wynikające z IV Pakietu Kolejowego Unii Europejskiej – ERA. Pakiet i zagrożenia dla kolei w Polsce przedstawił przewodniczący Mieczysław Szalbierz, który wskazywał na wieloaspektowość zagrożeń wynikających z Pakietu, w szczególności dla kondycji spółek kolejowych i miejsc pracy kolejarzy. Szczegółowo omówił problem konstrukcji przetargów na poziomie województw, które może spowodować upadłość istniejących przewoźników po 2020 roku oraz nielogiczne przepisy w tym zakresie. Podkreślił, że uwolnienie i otwarcie rynku kolejowego spowoduje zagrożenie utrzymania ulgi przejazdowej dla pracowników, podając przykład spółki „Arriva”.

Jӧrg Podzuweit mówił, że problemy polskich kolei są tożsame w Niemczech. Mówiąc o IV pakiecie Kolejowym wskazał na część techniczną i polityczną pakietu. Po pierwsze ważne jest zharmonizowanie norm technicznych w całej Europie, lecz brak jest konsekwencji – nie potrafimy dokonać tego w transporcie drogowym, a co dopiero na kolei. Mówił o systemach zasilania – 5 różnych systemów (główne linie zahaczają o 3 systemy), ale najgorzej jest z systemami sygnalizacji, których jest 27 i tutaj jest duży problem np. maszynista jadący przez Niemcy i Polskę jest 3 razy droższy niż w Niemczech. Według niego powinien być jeden system wspólny dla całej Unii w porównaniu z jednolitą sygnalizacją na drogach. Po drugie przedstawiciel z Niemiec mówiąc o części politycznej pakietu, wskazał na liberalną politykę wiceprezydenta Komisji Europejskiej ds. transportu Siim Kallasa, który forsuje oddzielenie infrastruktury kolejowej od transportu, co doprowadzi do ograniczenia przemysłu kolejowego. Sprzeciw wobec neoliberalnych zapisów powinien być wspólny. Jesteśmy za jednym prawem jazdy dla maszynistów w całej Europie, którzy powinni być szkoleni przez 2,5 roku na najwyższym poziomie.

Krzysztof Małecki w swojej wypowiedzi podzielił się uwagami na temat złej kondycji spółek kolejowych w Polsce wynikającej z niedofinansowania przez rząd kolei w Polsce, a także niewykorzystania środków unijnych z perspektywy 2007 – 2013. Wyraził nadzieję, że realizacja zapowiedzi polityków pozowli na rozwój kolei w latach 2014 – 2020. Wskazał także, że już w Wielkiej Brytanii i Szwecji jest otwarty rynek przewozów, na co Jӧrg Podzuweit wymienił wiele nieprawidłowości w działalności w tych państwach. Liberalizacja przewozów nie zawsze jest dobra, natomiast standaryzacja i synchronizacja tak. Niemieccy związkowcy wyrazili swój sprzeciw wobec IV Paktu Kolejowego wysyłając pisma do wszystkich niemieckich eurodeputowanych.

Podczas spotkania poruszano także tematy związane z przewozami pasażerskimi i perspektywami rozwoju połączeń przygranicznych na przykładzie pociągu Poznań – Frankfurt n/Odrą. Mieczysław Szalbierz podkreślił, że w Polsce patrzy się tylko na rentowność przewozów, a nie na udogodnienia dla klienta i jego mobilność. Brak jest polityki popularyzacji połączeń. Omawiano także poszczególne połączenia przygraniczne i linie, które mogły by być wykorzystane jak np. Gubin – Czerwińsk. Na zakończenie tego tematu Jӧrg Podzuweit poprosił kolejarzy z Polski o wsparcie dla zwalnianych 500 pracowników z Zakładu Kolejowego w Eberswalde, co spotkało się z oczywistym zrozumieniem. Z podobne wsparcia korzystali pracownicy „Cargo” w Czerwińsku. Mieczysław Szalbierz powiedział o trwającej reorganizacji w PKP Cargo w Poznaniu – planie wyłączenia zakładu napraw i serwisu i przeniesienia do spółek córek, co spowoduje utratę pracy przez pracowników.

W ostatnim dniu spotkania omawiano działalność związków zawodowych w obecnej rzeczywistości gospodarczej w kontekście przewozów pasażerskich, towarowych i infrastruktury torowej w obu krajach.

Goście z Niemiec, pomiędzy roboczymi posiedzeniami, mieli okazję podziwiać uroki pałacu w Czerniejewie oraz kolei wąskotorowej Gniezno – Powidz.

Krzysztof Małecki

 

Galeria foto:


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...