• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Marzec 2009 19:57

CEL GŁÓWNY PROGRAMU


Głównym celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Programem tym objętych jest pięć województw zlokalizowanych we wschodniej części Polski. Są to następujące województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie.

Program ten ma stanowić dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmacniać działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej przez realizację wyodrębnionych działań stymulujących rozwój ekonomiczny i społeczny.

Projekt Programu powstał we współpracy Ministra Rozwoju Regionalnego z samorządami pięciu województw Polski Wschodniej oraz ekspertami ds. rozwoju regionalnego reprezentującymi poszczególne województwa. Zakres Programu został poddany szerokim konsultacjom, w których brały udział samorządy terytorialne, instytucje, organizacje społeczne i gospodarcze oraz gremia naukowe z Polski Wschodniej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU


Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są:

I. Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
II. Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
III. Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.
IV. Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.
V. Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
VI. Optymalizacja procesu wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

PRIORYTETY PROGRAMU


I. Nowoczesna gospodarka.
II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu.
IV. Infrastruktura transportowa.
V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.
VI. Pomoc techniczna.

W ramach Programu realizowane będą ważne inwestycje i przedsięwzięcia, stwarzające podstawy do zainicjowania procesów trwałego rozwoju województw Polski Wschodniej.

Intencją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest zahamowanie tendencji stagnacyjnych, decydujących o marginalizacji i peryferyjności województw Polski Wschodniej oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego w tych województwach. Wszelkie działania ujęte w ramach Programu zostaną podjęte w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz założeń polityki ekologicznej państwa.