• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
FZZ w Trybunale Konstytucyjnym Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Notatka z posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 15 lipca 2013 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Trybunału konstytucyjnego w pełnym składzie ws. wniosku Grupy posłów na Sejm RP VII kadencji reprezentowanych przez posłów: Przemysława Wiplera i Andrzeja Dudę o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 123 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP. Trybunał rozstrzygał o uchwaleniu w trybie pilnym ustawy podwyższającej składkę na ubezpieczenie rentowe w części opłacanej przez pracodawcę. Zdaniem wnioskodawców art. 123 ust. 1 Konstytucji RP składka na ubezpieczenie rentowe jest dochodem budżetu państwa, a jako podatek zmiana wysokości została przez ustawę zasadniczą wyłączona z trybu pilnego. Uczestnicy postepowania: Prokuratoria Generalna pisemnie zgodziła się z niekonstytucyjnością procedury uchwalenia ustawy, jednakże na posiedzeniu z uwagi na ważny interes budżetowy tj. zmniejszenie deficytu, zgodził się z uznaniem trybu za konstytucyjny, natomiast przedstawiciel Sejmu RP bronił trybu przeprowadzonego przez Sejm na wniosek rady Ministrów. Wskazał na wąskie (literalne i systemowe) rozumienia pojęcia ustawy podatkowej, uznając, że składka na ubezpieczenie rentowe nie jest podatkiem i jako taka jest wyłączona z pod rygoru normalnego trybu procedowania.

Na posiedzenie zostali wezwani partnerzy społeczni Komisji Trójstronnej – pracodawcy i związki zawodowe. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli upoważnieni: Krzysztof Małecki – członek Prezydium FZZ i Andrzej Jankowski – doradca prawny FZZ. W posiedzeniu zabrakło przedstawiciela OPZZ, który w piśmie wiceprzewodniczącej jako powód nieobecności podał okres urlopowy. Sędziowie Trybunału z przewodniczącym Andrzejem Rzeplińskim zadawali wiele pytań w materii będącej przedmiotem rozprawy. Krzysztof Małecki wskazał na charakter składki rentowej i sposobu jej rozliczania, okresu dostosowawczego 3 i pół miesiąca od ogłoszenia ustawy, pracach w zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych – stanowisku i zbyt krótkiego czasu na zgłoszenie ewentualnych wątpliwości i uwag, wpływu zmian na finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie rozpatrywania postulatów związkowych dotyczących zwiększenia przychodów funduszu. Przewodniczący Trybunału dopytywał się o liczbę rencistów w okresie 2006 – 2012, przyczyn ich spadku i wysokości świadczeń rentowych (wzrastających zgodnie z waloryzacją).

Po wysłuchaniu stron i wyjaśnieniu wątpliwości Trybunał Konstytucyjny orzekł, przy dwóch zdaniach odrębnych – sędzi TK: Marii Gintowt – Jankowicz i Teresy Liszcz, że ustawa podwyższająca składkę na ubezpieczenie rentowe w części finansowanej przez płatników składek jest zgodna z Konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa podwyższająca składkę na ubezpieczenie rentowe z 6% do 8% nie ma charakteru ustawy podatkowej, ponieważ, aby ustawa była podatkowa, danina publiczna musi nosić wszelkie cech podatku, bez względu na nazewnictwo. Składka na ubezpieczenie rentowe nie ma charakteru podatkowego, ponieważ jest świadczeniem wzajemnym i celowym, stanowiącym dochód pozabudżetowy – Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Składka i podatek są różnymi instytucjami. Również nie ma naruszenia art. 2 Konstytucji RP, ponieważ vacatio legis było 32-dniowe, a w odniesieniu do zmian podatkowych wystarczy okres 30-dniowy na dostosowanie się. Składka, zgodnie z orzeczeniem Trybunału, poza tym jest rozliczana w okresach miesięcznych, więc nie ma do niej zastosowania ani zakaz zmian w trakcie roku podatków rozliczanych w skali rocznej, ani ochrona interesów w toku.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z punktu widzenia zaufania obywateli do Państwa i stanowionego prawa, wyrok TK powoduje niebezpieczny wyłom w procedurze ustawodawczej, dając szerokie możliwości Radzie Ministrów na dowolne nadawanie trybu pilnego ustawom, które wydawać by się mogło powinny podlegać szczególnej ochronie konstytucyjnej.

 

/-/ Krzysztof Małecki


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...