• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Propozycje Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy antykryzysowej Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


Propozycje Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.


Forum Związków Zawodowych, co do zasady, zgadza się z potrzebą przyjęcia nowej ustawy antykryzysowej, jednakże po uwzględnieniu przedstawionych poniżej propozycji.

Forum Związków Zawodowych proponuje zatem:

1. Zróżnicowanie progu spadku sprzedaży uprawniającego do uzyskania pomocy w zależności od branż. Zdajemy sobie sprawę z tego, że określenie katalogu branż i adekwatnych stawek według pozytywistycznego postulatu kompletności i ścisłości nie jest wykonalne.
Dlatego proponujemy przyjęcie progów według klucza:
1) produkcja – 10%
2) handel – 20%
3) usługi materialne – 15%
4) usługi niematerialne – 20%

2. Przedłużenie okresu ochronnego zatrudnienia pracowników z, proponowanych przez resort, 3 miesięcy do co najmniej okresu, przez który byłoby wypłacanie wsparcie finansowe dla przedsiębiorcy.
Okres 3-miesięczny oceniamy jako zbyt krótki, by uzasadnione było szczególne wsparcie finansowe pracodawcy. Jest on zresztą równy kodeksowemu okresowi wypowiedzenia przy umowach na czas nieokreślony.

3. Rozszerzenie wskazanej wyżej ochrony na całą załogę, a nie tylko na tych, których zatrudnienie będzie wspierane.
Pozostawienie rozwiązania przewidzianego w projekcie ustawy spowoduje, że część załogi będzie uprzywilejowana – z osobami z tej grupy nie będzie można rozwiązać stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. Pozostałych ochrona już nie obejmie.
Prowadzi to do oczywistego wniosku, że przedsiębiorcy korzystający z pomocy utrzymają w zatrudnieniu tylko te osoby, których i tak nie zamierzali zwalniać, a pozbędą się innych pracowników. Tym samym doprowadzi to do sytuacji, w której ustawa będzie realizowała cele odmienne od założonych.

4. Podwyższenie zasiłku otrzymywanego przez pracownika do wysokości utraconego przez niego wynagrodzeniu, co nastąpi w razie zmniejszenia mu przez pracodawcę wymiaru czasu pracy.
Gdyby rozwiązanie wskazane w pkt. 4 nie było możliwe, postulujemy zwolnienie otrzymanej przez pracownika subwencji z podatku dochodowego od osób fizycznych, co wymagałoby wyodrębnienia tej kwoty z całości wynagrodzenia. W przypadku, gdyby Ministerstwo Finansów nie chciało zrezygnować z tych kwot, zwolnienie należy połączyć z wyłączeniem kwot otrzymywanych przez przedsiębiorcę z kosztów uzyskania przychodu.

5. Usunięcie z projektu ustawy zapisu stanowiącego, że pomoc nie może być uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
Ponieważ zasada ta stanowi element systemu prawa Unii Europejskiej, powielanie go narusza zasadę racjonalnego ustawodawcy. Nie ma też praktycznego znaczenia i stanowi jedynie ideową deklarację, co - w okresie kryzysu i w okolicznościach mnożących się aktów potwierdzających mniej entuzjastyczne angażowanie się innych rządów we wspieranie gospodarek innych państw członkowskich UE (patrz casus Fiata) oraz w połączeniu z nadmiernym zaangażowaniem rządu w odniesieniu do tzw. „paktu fiskalnego” - będzie miało negatywny odbiór społeczny.
Przyjęcie zaproponowanego w projekcie zapisu może zostać odczytane jako przyzwolenie, a nawet zalecenie, dyskryminowania firm polskich, płacących podatek dochodowy od osób prawnych na terytorium Polski. Należy także pamiętać, że firmy obce, wykonujące swoją działalność na terytorium Polski, zwykle dążą do eksportu zysków, przed czym przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie chronią w wystarczającym stopniu. Udzielanie pomocy takim firmom będzie oznaczać zwiększenie ewentualnych należności z tytułu podatku dochodowego i innych ciężarów fiskalnych obciążających zyski, ale poza Polską, co niewątpliwie nie jest działaniem zgodnym z interesem polskiego budżetem, a co za tym idzie – z interesem naszego kraju.

 Tadeusz Chwałka


Przewodniczący
Forum Związków Zawodowych

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...