• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Kongres w Osnabrück - podsumowanie projektu NESTOR Drukuj Email
(13 głosów, średnia ocena 3.15 na 5)
29-30 listopada 2012 r. w Osnabrück odbyła się konferencja podsumowująca projekt NESTOR. W konferencji pt. Jaka przyszłość stoi przed Europą? wzięli udział przedstawiciele z Polski (Forum Związków Zawodowych, OPZZ) oraz związkowcy z Austrii, Bułgarii, Niemiec, Litwy, Węgier i Słowacji. W debatach prezentujących wyniki warsztatów eksperckich organizowanych w Wilnie, Pradze i Warszawie, FZZ reprezentowali Anna Grabowska i Piotr Strębski.

W debacie dotyczącej Aktywnego starzenia się i przezwyciężania zmian demograficznych, Anna Grabowska podkreślała, że problemy demograficzne w Polsce, zmuszą pracodawców do zatrudniania osób starszych. W latach 2011-2012 w Polsce wyrównuje się liczba osób starszych (60-65+) i młodych – do 17 lat. Oznacza to wyraźny proces starzenia się społeczeństwa i konieczność wydłużania życia zawodowego. Przypomniała, że reforma emerytalna, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r., wydłużyła wiek emerytalny do 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Tymczasem, według danych GUS, w Polsce jest prawie 400 tys. bezrobotnych w wieku 50 plus. Obecnie, stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w Polsce jest niższa o 10 pkt. proc. niż w Europie, gdzie na 1000 pracowników zatrudnionych jest 474 osób w tym wieku, w Polsce -  369. W przypadku kobiet, luka między UE, a Polską  wynosi ok. 130 na każde tysiąc kobiet od 55 do 64 roku życia, w przypadku mężczyzn ok. 74. Niewątpliwie czynnikiem szybkiej dezaktywizacji zawodowej osób starszych jest obawa przed utratą pracy i brak szans na znalezienie nowej. Jak podkreśliła, kluczowymi wyzwaniami dla polskiego rynku pracy w najbliższej przyszłości są: zmiana sposobu myślenia o starości i starzeniu się. Za tym idzie zaś zmiana zasad organizacji pracy; zmiana funkcjonowania całego społeczeństwa.

Anna Grabowska zauważyła, że jeśli chodzi o zmianę zasad organizacji pracy to rzecz sprowadza się do standardów zarządzania różnorodnością. Zaznaczyła, że istotną barierą w zatrudnianiu osób starszych jest brak umiejętności zarządzania wiekiem pracowników. Osoby starsze często postrzegają oni jako droższe, mniej elastyczne, mniej wydajne, słabiej przygotowane do pracy, nieznające nowych technologii.

Tymczasem, według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, w zawodach, w których występuje obciążenie intelektualne, znacznie lepsi są pracownicy starsi, którzy lepiej radzą sobie z sytuacjami stresowymi, konfliktowymi. Wyższy jest u nich wskaźnik poczucia więzi z zawodem. U osób do 25 roku życia wynosi on 11,4 proc., u osób powyżej 50. roku życia - 51,4 proc.
Anna Grabowska mówiła, że osoby w wieku 50 plus najczęściej zatrudniają duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób), ponieważ tylko tam stosowana jest dewiza, że „współpraca międzypokoleniowa przynosi sukcesy w każdym czasie, miejscu i w każdym biznesie”. Niestety, w Polsce aż 98 proc. polskich firm to małe i mikroprzedsiębiorstwa.
Jak zaznaczyła, warto pamiętać, że aktywne starzenie się to nie tylko pozostawanie na rynku pracy to także niezależne życie, chociaż bez izolacji społecznej.
Mówiąc o aktywnym starzeniu się, o konieczności wydłużenia życia zawodowego warto zatrzymać się chwilę nad kwestią opieki zdrowotnej, bo niewątpliwie dobry stan zdrowia to jeden z filarów tego procesu. Polacy po 65. roku życia oceniają zaś swoje zdrowie negatywnie. Nie jest też dobrze z opieką zdrowotną nad tą populacją. Brakuje geriatrów i oddziałów geriatrycznych, a lekarze rodzinni nie są przygotowani do opieki nad starszymi pacjentami - mówiła Anna Grabowska. W podsumowaniu mówiła, że podejście do kwestii wieku pracownika wymaga zmiany zarówno na gruncie formalnym i mentalnym.

W kolejnej debacie pt. Wspieranie kształcenia i zatrudnienia ludzi młodych, Forum Związków Zawodowych reprezentował Piotr Strębski, który podkreślał, że od 2004 r., czyli od momentu przystąpienia Polski do UE, w wyniku możliwości podjęcia zatrudnienia na zachodnich rynkach pracy, z Polski wyjechało do 2,2 miliona obywateli w ramach emigracji zarobkowej.
Od 2008 r. sukcesywnie wzrasta poziom bezrobocia osób młodych. Jak podkreślał, w 2000 r. poziom bezrobocia osób młodych w Polsce wyniósł 38 proc., a więc dwukrotnie więcej niż średnia UE. W latach 2002-2003 wskaźnik ten wzrósł do 44 proc.. Jak mówił Piotr Strębski to właśnie „dzięki” emigracji, w latach 2004-2008 wskaźnik ten spadł do 17 proc.. Następnie zaczął wzrastać, a w czwartym półroczu 2011 r. wyniósł 26,4 proc. jak mówił, bezrobocie najbardziej dotyka osoby o najniższych kwalifikacjach wykształcenia (wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe), jednakże w 2011 r. odsetek osób z wyższym wykształceniem uniwersyteckim pozostających na bezrobociu wyniósł aż 22 proc. (okres bezrobocia powyżej 12 miesięcy), a w I kwartale 2012 r. było to już  30,9 proc.. Pod koniec 2011 r. tylko 16,5 proc. ogółu bezrobotnych było uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Zaznaczył, że w Polsce, aż co drugi bezrobotny (50,2 proc) zarejestrowany w urzędzie pracy nie ma ukończonych 34 lat.
W 2008 r. na jedno miejsce pracy w Polsce, przypadało średnio 7 bezrobotnych. W I połowie 2011 r. było to już 38 bezrobotnych, a w grudniu 2011 r. aż 90.
Jak mówił, 80 proc. młodych Polaków wybiera model edukacji ogólnej (umożliwiającej podjęcie i uzyskanie edukacji uniwersyteckiej). Jednak pomimo „niedopasowania do rynku” w dziedzinie kompetencji zawodowych i edukacyjnych, w 2010 r. tylko 23 proc. pracodawców zdecydowało się na współpracę ze szkołami i/lub ośrodkami szkoleniowymi.
Dodał, że aż 70 proc. polskich młodych pracowników pracuje na warunkach „umów niepewnych”, jest to najwyższy odsetek w całej Unii Europejskiej.
W Polsce na samozatrudnieniu pracuje 1,3 mln osób, na umowach o dzieło i zlecenie – prawie 800 tys. (dane na koniec drugiego kwartału 2011 r.). Łączna ilość osób pracujących to 8,5 mln., a zarejestrowanych bezrobotnych 1,86 mln osób - zaznaczył Piotr Strębski.
Podsumowując zaznaczył, że bezrobocie wśród młodych ludzi, przyczynia się do wzrostu przestępczości i problemów alkoholowych, wzrostu apatii i agresji, wzrostu wskaźnika samobójstw oraz problemów natury psychologicznej.

sza

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...