• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT za 2010 r. Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
W rozwinięciu publikujemy sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników za rok 2010 autorstwa Przewodniczącego Sekcji Tadeusza Darczuka.


 
Puławy 19 stycznia 2011 r.
 
Sprawozdanie
  z działalności Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego
Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
za rok 2010

W roku 2010 zebranie Sekcji odbyło się  dwa razy ( zgodnie z regulaminem Sekcji), pierwsze w dniach 12-14 maja w Jaszowcu  i kolejne w dniach 23 – 25 września w Przyjezierzu. Organizatorem spotkania w Przyjezierzu był Międzyzakładowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników przy zakładzie Soda Polska CIECH sp. z o.o
Aktualnie członkami Sekcji są zakładowe lub międzyzakładowe organizacje związkowe ZZIT działające w następujących zakładach pracy:
- Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach,
- Zakłady  Chemiczne Police S.A. w Policach,
- Spółka  Anwil S.A. we Włocławku,
- PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym,
- Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,
- Zakład  Poszukiwania Nafty i Gazu Sp. z o.o. w Pile (Grupa PGNiG),
- Soda Polska CIECH Sp. z o.o. w Inowrocławiu (Grupa CIECH).

Działania jakie podejmowała Sekcja Przemysłu Chemicznego  w roku 2010.
Działania podejmowane przez Sekcję  można podzielić na:
- interwencyjne,
- opiniodawcze,
- informacyjne,
- szkoleniowe i integrujące środowisko.
    Wobec  tragicznej sytuacji finansowej ZCH „Police” S.A. wezwaliśmy w maju 2010 Skarb Państwa do energicznego zaangażowania się dla ratowania Zakładów Chemicznych” Police” S.A. Utrzymanie miejsc pracy w ZCh „Police” S.A. nie pozwoli na gospodarczą, społeczną i cywilizacyjną zapaść regionu, która jest bardzo realna wobec likwidacji wielu tysięcy miejsc pracy w tym regionie w poprzednim okresie. Zobowiązaliśmy władze krajowe ZZIT do interwencji w tej sprawie  w Zarządzie Forum Związków Zawodowych, w Rządzie RP i w Sejmie. Konsekwentnie wspieraliśmy  Kolegów z  Polic w ich walce o utrzymanie miejsc pracy. Deklarowaliśmy  również swój czynny udział w ewentualnych akcjach protestacyjnych w ich obronie.

  Wobec skomplikowanej sytuacji pracowników grupy CIECH S.A. uznaliśmy, że należy monitorować i wspierać dialog społeczny w Grupie CIECH, który została zainicjowany również z naszej inicjatywy, w celu wprowadzenia w życie inicjatywy Forum Dialogu Dwustronnego powołanego w tej grupie kapitałowej.
  Dla poprawy funkcjonowania i skuteczności działania ZZIT i Forum Związków Zawodowych  Sekcja postulowała do władz ZZIT i Forum o:
• utworzenie w ramach Zespołu ds. Branży Chemicznej Podzespołu ds. Przemysłu Nafty i Gazu z uwagi na wiele nawarstwiających się problemów pracowniczych specyficznych dla tego przemysłu.
• zmian w statucie Forum aby silne reprezentacje branżowe Forum Związków Zawodowych miały formalne podstawy funkcjonowania.
   Członkowie Sekcji wyrażają obawy co do przyszłości branży i zapewnienia miejsc pracy. Niezrozumiała była i jest w dalszym ciągu jest polityka właściciela, czyli Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji spółek  chemicznych, załogi czują się zaniepokojone i mają wiele obaw odnośnie pewności ich miejsc pracy w przyszłości. Sekcja upoważniła Kol. Leszka Czyża, naszego przedstawiciela w Zespole Trójstronnym ds. Branży Chemicznej do wystąpienia do strony rządowej o przedstawienie aktualnej strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce.
   Duże obawy strony związkowej budzi polityka gospodarcza władz Polski i władz Unii Europejskiej lub bardziej brak spójności tej polityki. Rezultatem czego dochodzi do spadku konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w nowych krajach UE i utrata miejsc pracy.  Występują nierówne warunki konkurencji polskiego przemysłu chemicznego (na naszą niekorzyść) zarówno w stosunku do przedsiębiorstw chemicznych innych państw Unii jak i w stosunku do przedsiębiorstw chemicznych w krajach poza UE. Podstawowe problemy w tym zakresie to brak dostępu do gazu ziemnego na warunkach rynkowych oraz restrykcyjna polityka fiskalna Rządu RP sprowadzająca się do opodatkowania surowców i energii elektrycznej stosowanych do produkcji chemicznej, jako podstawowy wsad do produkcji chemikaliów. 
Dodatkowo, przyjęcie restrykcyjnych zasad co do efektywności energetycznej przemysłu, jaką narzuca obowiązująca aktualnie Dyrektywa ws. Handlu Emisjami obciąży nadmiernymi kosztami funkcjonowania nie tylko energetykę ale i polskie przedsiębiorstwa chemiczne. Nie jest też możliwe, aby w tak krótkim horyzoncie czasowym i w dodatku w warunkach pogorszenia koniunktury światowej gospodarki, polskie przedsiębiorstwa przystosowały się do spełnienia wymogów tej Dyrektywy.  W rezultacie wprowadzenie obowiązku handlu emisjami CO2 od 2013  roku doprowadzi do nieporównanie większych  obciążeń finansowych dla polskich przedsiębiorstw niż  przedsiębiorstw w „starej” Unii. W odniesieniu do tego problemu Sekcja Przemysłu Chemicznego ZZIT przyjęła we wrześniu 2010  „Stanowisko w sprawie zapewnienia sprawiedliwych warunków konkurencji dla polskiego Przemysłu Chemicznego”, dla prezentowania i  realizacji przez  reprezentantów władz  ZZIT. Nasze stanowisko przekazaliśmy Rządowi  RP.
Tekst przyjętego stanowiska poniżej:
   Patrząc w przyszłość, pełni obawy o utrzymanie naszych miejsc pracy w warunkach ostrej konkurencji na światowych i unijnych rynkach produktów chemicznych, organizacje związkowe przedsiębiorstw przemysłu chemicznego skupione w   Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT stoją na stanowisku, że w celu zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego  należy:
• umożliwić zakup surowców, w tym gazu  ziemnego na warunkach rynkowych,
• zlikwidować podatek akcyzowy  na surowce  i energię elektryczną wykorzystywane dla wytwarzania produktów chemicznych,
•   sprawiedliwie rozłożyć koszty społeczne z tytułu ograniczeń emisji CO2 pomiędzy „stare” i nowe kraje Unii Europejskiej.
Oceniamy, że nie ma realnych możliwości poprawienia efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego, w tym chemicznego,  do roku 2013 w takim stopniu, aby  były one konkurencyjne w tym zakresie z przedsiębiorstwami „starej” Unii. Stąd przewidujemy, że w przypadku nie podejmowania przez Rząd odpowiednich działań zapobiegawczych, konkurencyjność polskiego przemysłu ciężkiego, w tym chemicznego, zmniejszy się dramatycznie po wprowadzeniu w życie zapisów Dyrektywy ws. Handlu Emisjami.
     Upadek przemysłu chemicznego w Polsce i pokrewnych gałęzi produkcji    spowoduje utratę  tysięcy miejsc  pracy, utratę dochodów Państwa  i dalsze napięcia społeczne.

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT
Tadeusz Darczuk

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...