• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Statut FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Drukuj Email
Środa, 13 Kwiecień 2016 23:00

 

 

Tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2015 r.

STATUT FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Forum Związków Zawodowych, zwane dalej Forum, jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową utworzoną przez:
 • ogólnokrajowe organizacje związkowe
 • zrzeszenia związków zawodowych

oraz inne organizacje związkowe

 

 1. Forum jest reprezentantem zrzeszonych w niej organizacji członkowskich i członków tych organizacji.

 

Art. 2

 1. Terenem działania Forum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Forum jest miasto Warszawa.
 3. Forum posiada osobowość prawną.
 4. Osobowość prawną zachowują wszystkie organizacje członkowskie Forum.
 5. Forum może tworzyć przedstawicielstwa terenowe, agendy, biura i jednostki organizacyjne oraz posiadać własny organ prasowy.
 6. Forum może przystępować do międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Forum

 

Art. 3

Celami Forum są w szczególności:

 1. Obrona praw i zabezpieczenie interesów społeczno – zawodowych, socjalno – bytowych, kulturalnych oraz w zakresie ochrony zdrowia, pracy i środowiska pracowników, emerytów , rencistów i ich rodzin.
 2. Kształtowanie aktywności społecznej i etyki zawodowej, ochrona godności ludzi pracy.
 3. Współdziałanie z organizacjami związkowymi w kraju i za granicą na rzecz postępu społecznego, praw człowieka, swobód demokratycznych.
 4. Integracja i umacnianie roli ruchu związkowego.

 

Art. 4

Forum dąży do osiągnięcia celów między innymi poprzez:

 1. Organizowanie współdziałania organizacji członkowskich, prezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej oraz organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń.
 2. Popieranie statutowej działalności organizacji członkowskich.
 3. Działania na rzecz realizacji celów statutowych przez związkowych mandatariuszy w przedstawicielskich organach władzy państwowej i reprezentantów Forum w doradczych i opiniodawczych instytucjach powołanych przez organy władzy, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej oraz organizacje społeczne i zawodowe.
 4. Występowanie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz do odpowiednich organów i instytucji europejskich o zbadanie zgodności przepisów prawa z Konsytucją RP lub prawem europejskim, ratyfikowanym przez Państwo Polskie.
 5. Występowanie z wnioskami w sprawie wydania lub zmiany aktów prawnych i decyzji dotyczących praw i interesów ludzi pracy i ich rodzin oraz opiniowanie i udział w przygotowaniu wymienionych aktów prawnych, decyzji i planów społeczno – gospodarczych.
 6. Prowadzenie rokowań zbiorowych oraz zawieranie i wypowiadanie Układów Zbiorowych Pracy a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy.
 7. Występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskami o wyjaśnienie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie.
 8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, uczestniczenie w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp oraz dążenie do stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Prowadzenie działalności analityczno-badawczej.
 10. Prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i gospodarczej.
 11. Pełnienie funkcji mediacyjnej w sporach miedzy organizacjami członkowskimi a organizacjami władzy państwowej i samorządowej.
 12. Udział przedstawicieli Forum w wybieranych organach władzy ustawodawczej i samorządowej.

 

Art. 5

 1. W przypadku naruszenia praw pracowniczych, w obronie prawa do pracy, godziwych warunków pracy i płacy oraz praw i wolności związkowych, Forum może wszczynać i prowadzić spory zbiorowe, organizować strajki lub inne formy protestu.
 2. W obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku, Forum może organizować strajki solidarnościowe.
 3. Forum może tworzyć fundusz strajkowy określając zasady korzystania z niego.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacje członkowskie Forum

 

 Art. 6

 1. Organizacjami członkowskimi Forum mogą być:
 • ogólnokrajowe organizacje związkowe
 • zrzeszenia związków zawodowych

oraz inne organizacje związkowe

 1. Wymienione w pkt 1 organizacje związkowe nabywają członkostwo z dniem podjęcia w tej sprawie uchwały przez Zarząd Główny, po złożeniu przez kandydata uchwały zgodnej z jego statutem o przystąpieniu do Forum. Powyższy tryb nie dotyczy członków założycieli, którzy nabywają członkostwo z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu Forum
 2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kongresu.
 3. W przypadku przystąpienia do Forum zrzeszenia związków zawodowych jego organizacje związkowe nabywają automatycznie członkostwo w Forum.

 

Art.7

 1. Wystąpienie organizacji członkowskich z Forum następuje od dnia złożenia uchwały podjętej zgodnie z jej Statutem, zawierającej oświadczenie o wystąpieniu.
 2. Prawa i obowiązki organizacji członkowskiej wymienionej w pkt. 1 ustają z dniem wystąpienia.

 

Art. 8

 1. Organizacja członkowska nie przestrzegająca Statutu Forum może być zawieszona w prawach członkowskich lub wydalona z Forum.
 2. W okresie zawieszenia prawa i obowiązki organizacji członkowskiej ulegają zawieszeniu, natomiast w przypadku wydalenia prawa i obowiązki wygaszają z datą wydalenia.
 3. Zasady i tryb postępowania w w/w sprawach określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

Art. 9

Organizacje członkowskie mają prawo do:

 1. Wyboru delegatów reprezentujących je na Kongresie.
 2. Miejsc mandatowych w organach Forum.
 3. Współdecydowanie o programie, treści podejmowanych uchwał i przyjmowanych stanowisk oraz metodach i formach pracy organów Forum.
 4. Oceny działalności organów Forum i osób pełniących w nich Funkcje z wyboru.
 5. Udziału swoich przedstawicieli w komisjach Forum.
 6. Wnoszenia odwołań do organów Forum.
 7. Uzyskiwania od Forum pomocy w realizacji statutowych celów i zadań.

 

Art. 10

Organizacje członkowskie przystępujące do Forum w okresie pomiędzy kongresami mają prawo do desygnowania swoich przedstawicieli do organów Forum.

 

Art. 11

Organizacje członkowskie są zobowiązane do:

 1. Przestrzegania Statutu Forum.
 2. Udziału w pracach Forum.
 3. Realizacji uchwał organów statutowych Forum.
 4. Popieranie działalności Forum.
 5. Terminowego opłacania składki członkowskiej.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Statutowe Forum


Art. 12

 1. Organy statutowe Forum tworzą przedstawiciele organizacji członkowskich.
 2. Organami statutowymi Forum są:
 • Kongres
 • Zarząd Główny
 • Prezydium
 • Krajowa Komisja Rewizyjna

   3. Organy statutowe Forum działają na zasadzie kolegialności i są odpowiedzialne za realizację zadań, zgodnie ze statutowymi

       kompetencjami.

 1. Kadencja organów statutowych jest równa i trwa 4 lata.

 

Art. 13

 1. Organy statutowe Forum są wybierane w wyborach tajnych przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 2. Sposób wyboru organów statutowych oraz ich liczebność określa Zarząd Główny w Ordynacji Wyborczej.
 3. Organy statutowe wszystkich szczebli podejmują samodzielne uchwały i decyzje w sprawach należących do zakresu ich działania – w oparciu o Statut i przepisy prawa.
 4. Uchwały i decyzje organów statutowych wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogółu członków danego organu statutowego, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 5. Uchwały organów statutowych mogą być uchylone lub zawieszone przez nadrzędne organy statutowe, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

 

Art. 14

 1. Członek Związku wybrany do organów statutowych jest obowiązany aktywnie uczestniczyć w pracach organów statutowych, do których został wybrany.
 2. Członkowie organów statutowych mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani, jeżeli nie działają zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami organów statutowych.
 3. Zawieszenie w czynnościach lub odwołanie członka organu statutowego Forum następuje w drodze uchwały odpowiedniego organu statutowego.
 4. Mandat członka organu statutowego wygasa przed upływem kadencji w razie:
 • rezygnacji z mandatu
 • utraty praw członkowskich lub ograniczenia do działań prawnych
 • śmierci osoby posiadającej mandat
   5. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podemuje właściwy organ statutowy.

   6. W przypadku wygaśnięcia mandatu, dany organ statutowy może powołać w jego miejsce nowego członka w trybie i na zasadach

       określonych w Ordynacji Wyborczej.


ROZDZIAŁ V

Kongres

Art. 15

 1. Najważniejszym organem statutowym Forum jest Kongres do którego zadań należy:
  • określenie programu i głównych kierunków działania,
  • uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian,
  • uchwalanie Porządku i Regulaminu obrad Kongresu,
  • wybór przewodniczącego Forum i przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • wybór wiceprzewodniczących Forum i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej w ilości określonej w Ordynacji Wyborczej,
  • wybór członków Prezydium i dodatkowych członków Zarządu Głównego w ilości określonej w Ordynacji Wyborczej,
  • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
  • rozpatrzenie odwołań organizacji członkowskich od decyzji Zarządu Głównego,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Forum Związków Zawodowych,
 2. Kongres jest zwoływany najpóźniej z dniem upływu kadencji.
 3. Kongres zwołuje Zarząd Główny.
 4. Kongres podejmuje uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych delegatów wybranych zgodnie z Ordynacją Wyborczą uchwaloną przez Zarząd Główny.
 5. Uchwały Kongresu w sprawach:
 • zmian w Statucie
 • rozwiązaniu Forum

podejmowane są większością co najmniej 2/3 głosów.

 1. Nadzwyczajny Kongres zwoływany jest na podstawie Uchwały Zarządu Głównego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 2/3 ogólnopolskich organizacji członkowskich.
 2. Zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu następuje w terminie 2 m-cy od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje on nad sprawami, dla których został powołany.

 

ROZDZIAŁ VI

Zarząd Główny 

Art. 16

 1. Zarząd Główny jest naczelnym organem Forum w okresie pomiędzy Kongresami
 2. Do kompetencji Zarządu Głównego w szczególności należy:
 • podejmowanie uchwały o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych,
 • uchwalanie budżetu i zatwierdzenie bilansu ,
 • przyjmowanie ogólnopolskich organizacji związkowych określonych w Ordynacji Wyborczej
 • zawieszanie i wydalanie organizacji członkowskich,
 • uchwalanie Ordynacji Wyborczej,
 • ustalanie wysokości oraz zasad odprowadzania składki członkowskiej,
 • powoływanie i określanie zasad działania komisji problemowych oraz wybór ich przewodniczących
 • ustalanie zasad finansowania i zakresu kompetencji struktur terenowych
 • ustalenie wysokości i zasad wynagradzania przewodniczącego i wiceprzewodniczących Forum,
 • podejmowanie decyzji w sprawach sporów zbiorowych, strajków i innych form protestu.
 • rozpatrywanie wniosków Krajowej Komisji Rewizyjnej dotyczących udzielania absolutorium za każdy rok obrachunkowy dla Prezydium Forum
 • rozpatrywanie skarg i odwołań członków organów statutowych Forum
3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
5. Zarząd Główny tworzą:
 • Przewodniczący Forum
 • Wiceprzewodniczący Forum
 • Członkowie Prezydium Forum
 • Przewodniczący lub upoważniony wiceprzewodniczący zrzeszeń i ogólnokrajowych organizacji związkowych, spełniających wymogi określone w Ordynacji Wyborczej
 • Delegacji wybrani przez Kongres do Zarządu Głównego w ilości określonej w Ordynacji Wyborczej
 • Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich

6. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu wiceprzewodniczącego Forum, Zarząd Główny jest upoważniony do jego

     wyboru spośród siebie.

 

ROZDZIAŁ VII

Prezydium

Art. 17

 1. Prezydium kieruje działalnością Forum w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.
 2. Prezydium tworzą przewodniczący Forum, wiceprzewodniczący Forum oraz członkowie wybrani przez Kongres w ilości określonej w Ordynacji Wyborczej.
 3. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących Forum nie można łączyć z udziałem w organach władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej.
 4. Do kompetencji Prezydium należy:
  • określenie zasad organizacyjnych Biura Forum
  • reprezentowanie Forum wobec władz wykonawczych i ustawodawczych i sądowniczych kraju oraz na płaszczyźnie międzynarodowej
  • nadzorowanie działalności gospodarczej Forum
  • desygnowanie przedstawicieli Forum do komisji Trójstronnej
  • desygnowanie przedstawicieli Forum do innych ciał dialogu społecznego oraz agend i instytucji krajowych i międzynarodowych
  • współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń
  • przygotowywanie projektu budżetu
  • określenie zasad wynagradzania pracowników etatowych Forum
  • zajmowanie stanowiska w sprawach społecznych, zawodowych i gospodarczych
  • określenie kierunków działalności szkoleniowej, kulturalno-oświatowej i wydawniczej
  • określenie zasad organizacji i funkcjonowania agend, biur i jednostek organizacyjnych
  • prowadzenie gospodarki finansowej
  • desygnowanie w uzgodnieniu z Zarządem Wojewódzkim, przedstawicieli Forum do terenowych struktur dialogu oraz innych instytucji działających na danym terenie.
 5. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeb, a zwołuje je przewodniczący.

 

ROZDZIAŁ VIII

Krajowa Komisja Rewizyjna

Art. 18

 1. Krajową Komisję Rewizyjną wybiera Kongres.
 2. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  • bieżące i okresowe kontrolowanie merytorycznej, finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności organów statutowych Forum oraz jego jednostek organizacyjnych, agend i biur.
  • składanie organom Forum sprawozdań z doraźnych i okresowych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami
  • składanie Kongresowi sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie do Kongresu w sprawie absolutorium dla organów statutowych.
  • Opiniowanie projektu budżetu i ocena bilansu.
  • Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu w przypadku naruszeń przepisów Statutu przez organizacje członkowskie lub członków organów statutowych
  • rozpatrywanie odwołań członków organów statutowych Forum od decyzji Zarządu Głównego podjętej w ich sprawie
  • wnioskowanie do Zarządu Głównego o udzielenie absolutorium za każdy rok obrachunkowy dla Prezydium Forum.
 3. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż 2 razy do roku.
 4. Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spośród swoich członków.
 5. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący.
 6. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.

 

ROZDZIAŁ IX

Struktury terenowe i Komisje Forum

Art. 19

 1. Struktury terenowe Forum tworzą:

- Zarządy Wojewódzkie

- Zarządy Powiatowe

 1. Struktury terenowe Forum reprezentują związek wobec terenowych organów państwowych, samorządowych, organizacji pracodawców, a także wobec regionalnych struktur organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 2. Zasady wyboru organów struktur terenowych, ich kompetencje oraz zasady finansowania określa Zarząd Główny.

 

Art. 20

 1. W celu przygotowania dla organów Forum opinii i stanowisk, Zarząd Główny może powołać stałe i doraźne Komisje problemowe.
 2. Przewodniczący stałych Komisji problemowych mogą brać udział w posiedzeniach Prezydium.

 

ROZDZIAŁ X

Fundusze i majątek Forum

Art. 21

 1. Majątek Forum powstaje z:
 • składek organizacji członkowskich
 • dotacji, subwencji i darowizn
 • działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej
 • prawa do nieruchomości i majątku ruchomego
 • prawa do akcji, obligacji i innych papierów wartościowych
 • prawa do udziałów i środków pieniężnych
 • praw niemajątkowych
 1. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 2. Przyjęcie dotacji, subwencji i darowizn nie może być uzależnione od warunków kolidujących z celami i zasadami Forum.


Art. 22

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Forum, w szczególności zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem jednorazowo do kwoty 100.000 zł., udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie przewodniczącego i jednego z wiceprzewodniczących Forum. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzania majątkiem przekraczającym w/w kwotę wymaga dodatkowo zgody Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Forum, zgodnie z art. 14 pkt 4, do składania oświadczeń, o których mowa w zd. 1, upoważnionych uchwałą Prezydium jest dwóch wiceprzewodniczących Forum.
 2. Forum może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej przez Forum wymaga Uchwały Zarządu Głównego
 3. Właścicielem majątku jest Forum jako osoba prawna.
 4. Pracodawcą wobec pracowników Forum, w rozumieniu Kodeksu Pracy jest przewodniczący Forum. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Forum, zgodnie z art. 14 pkt 4, pracodawcą jest osoba wskazana uchwałą przez Prezydium Forum.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

Art. 23

 

 1. Znakami zewnętrznymi Forum są:

- sztandar Forum Związków Zawodowych

- znak graficzny Forum

2. Nazwa i znaki zewnętrzne stanowią własność Forum i podlegają zgodnie z obowiązującymi przepisami ochronie prawnej

 

Art. 24

 1. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Zarządu Głównego Forum.
 2. Czynności zwiane z likwidacją Forum dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Kongres.
 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się protokół, który składa się we właściwym Sądzie
 4. STATUT wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym Sądzie, z mocą obowiązującą od daty uchwalenia.