• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Kolejne szkolenia CSiK Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 4.50 na 5)
Wiadomości - Szkolenia CSiK
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Czwartek, 01 Lipiec 2010 23:25
Informujemy Członków Forum Związków Zawodowych, że w ramach Projektu Centrum Szkoleń i Konsultacji - FZZ uruchomiło nabór na kolejne cykle szkoleniowe, celem kształcenia umiejętności naszych członków w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego oraz posługiwania się językiem angielskim, a także w zakresie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do umiejętnego i skutecznego aplikowania o fundusze ze środków pozabudżetowych ( w tym ze środków europejskich).

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.

Terminy najbliższych szkoleń:

TERMINARZ SZKOLEŃ CSIK

NAZWA SZKOLENIA

TERMIN SZKOLENIA

„EFEKTYWNY DIALOG”

27/28 września 2010 r.

12/13 października 2010 r.
15/16 listopada 2010 r.
22/23 listopada 2010 r.

„ENGLISH IS OK”

4/5 października 2010r

14/15 października 2010 r.

18/19 października 2010 r.

21/22 października 2010 r.

26/27 października 2010 r.

4/5 listopada 2010 r.

8/9 listopada 2010 r.

„FUNDUSZE DLA DIALOGU”

23/24 września 2010 r.

7/8 października 2010 r.

18/19 listopada 2010 r.Krótka informacja o szkoleniach:

Wszystkie szkolenia mają charakter b-learningowy tzn. spotkania stacjonarne połączone są z kursem on-line.

Część stacjonarna odbywać się będzie w Sali Konferencyjnej CSiK, mieszczącej się w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy przy ul. Plac Teatralny 4.

Kurs on-line stanowi nieodłączną część szkolenia i zostanie przeprowadzony poprzez portal szkoleniowy CSiK w trybie e-learning w miejscu dogodnym dla uczestnika, w terminie zgodnym z zawartą umową szkoleniową. Celem korzystania z kursu uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie komputera z dostępem do Internetu, aktualną skrzynką e-mail oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową, zgodnie z zapisami Regulaminu szkoleń CSiK.

Na etapie ubiegania się o udział w szkoleniach Kandydaci zobowiązani są złożyć do biura Projektu (osobiście, drogą pocztową, e-mail lub fax) we wskazanych powyżej terminach następujące dokumenty:
a)    czytelnie wypełnioną i podpisaną własnoręcznie deklarację uczestnictwa wraz z kwestionariuszem danych (według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu szkoleń CSiK),
b)    oświadczenie dotyczące kwalifikowalności Kandydata na szkolenie (według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu szkoleń CSiK).
Umowa szkoleniowa zostanie podpisana na miejscu w pierwszym dniu szkolenia stacjonarnego.
W deklaracji uczestnictwa w szkoleniach konieczne jest wskazanie preferowanego przez kandydata terminu szkoleń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Forum Związków Zawodowych pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz dojazdem uczestników na szkolenia stacjonarne, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu szkoleń CSiK.
Uczestnicy szkolenia, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymają Certyfikat, na mocy którego za rekomendacją Prezydium Forum Związków Zawodowych uprawnione będą do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju gremiach dialogu społecznego.
Ilość osób przewidzianych do poszczególnych szkoleń jest ograniczona, w związku z czym prosimy o przestrzeganie terminu składania dokumentacji. Zgłoszenia kandydatów po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą zapoznać się z jego założeniami na stronie internetowej FZZ, platformie CSiK (www.csik.org.pl) oraz w Biurze Projektu.

Andrzej Jankowski - SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ I KONSULTACJI CSiK
Katarzyna Sosnowska - KOORDYNATOR PROJEKTU CSiK
Szczegóły dot. szkoleń:

SZKOLENIE „EFEKTYWNY DIALOG” rozpocznie część stacjonarna, która zostanie uzupełniona 5 godzinnym kursem e-learning, zwieńczonym egzaminem on-line.

Szkolenie zakłada następujący jego przebieg:
1.    dwudniowe warsztaty stacjonarne
2.    uzupełniający kurs on-line z jednoczesnym korzystaniem z porad indywidualnych eksperta prowadzącego zajęcia
3.    zaliczenie egzaminu końcowego w formie on-line
4.    uzyskanie certyfikatu

Rozpoczęcie kursu e-learning nie może przekroczyć terminu 7 dni od daty ukończenia kursu stacjonarnego. Szkolenie w tej formie będzie i będzie dostępne dla uczestników przez 30 dni od daty rozpoczęcia.
W trakcie szkolenia e-learning uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z porad indywidualnych eksperta prowadzącego zajęcia, który będzie dyżurował 1x/tydzień po godzinie – w uzgodnionym z grupą szkoleniową czasie.
Porady będą odbywać się zarówno w formie telefonicznej, jak i interaktywnej (np. czat, forum eksperckie, skype etc)
Po zakończeniu szkolenia w trybie on-line – uczestnicy zostaną poinformowani o uruchomieniu egzaminu końcowego w formie interaktywnej, który będzie dostępny przez  7 kolejnych dni kalendarzowych.
Formuła egzaminu zakłada przeprowadzenie 2 godzinnego testu, do którego można podejść 3 krotnie.
W przypadku niezaliczenia egzaminu w wyznaczonym terminie uczestnik szkolenia zgłasza do biura CSiK prośbę o ponowne uruchomienie egzaminu końcowego.
Po uzyskaniu min 60% punktów na egzaminie uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.
Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
Moduł 1:  komunikacja interpersonalna, negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów, wystąpienia publiczne.
Moduł 2:  stosowanie narzędzi i metod komunikacji interaktywnej w prowadzeniu dialogu.
Moduł 3:uwarunkowania i mechanizmy efektywnej partycypacji partnerów społecznych w procesach legislacji: 
konsultacje społeczne, obieg informacji, techniki informacyjne (tworzenie i przepływ informacji);
W ramach jednego szkolenia przewiduje się przeprowadzenie wszystkich trzech modułów jednocześnie. Nie ma możliwości wyboru jednego modułu szkoleniowego.
Informujemy, iż zgodnie z założeniami Projektu procedura rekrutacji uczestników na szkolenia „Efektywny dialog”  zakłada w pierwszej kolejności nabór osób, desygnowanych przez organizacje członkowskie lub FZZ do reprezentowania naszej centrali związkowej w gremiach dialogu społecznego.
SZKOLENIA Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH IS OK.” obejmują dwa moduły:
Moduł 1: kurs podstawowy
Moduł 2: kurs średniozaawansowany

W ramach jednego szkolenia przewiduje się przeprowadzenie obydwu modułów. Nie ma możliwości wyboru jednego modułu szkoleniowego.

Szkolenie zakłada następujący jego przebieg:
1.    dwudniowe warsztaty stacjonarne w ramach Modułu I
2.    uzupełniający kurs on-line z jednoczesnym prowadzeniem konwersacji interaktywnych z wykładowcą
3.    dwudniowe warsztaty stacjonarne przygotowujące do egzaminu z zakresu Modułu I oraz do rozpoczęcia Modułu II
4.    zaliczenie egzaminu on-line z zakresu Modułu I
5.    kurs on-line z zakresu Modułu II z jednoczesnym prowadzeniem konwersacji interaktywnych z wykładowcą
6.    zaliczenie egzaminu z zakresu Modułu II
7.    uzyskanie certyfikatu

Rozpoczęcie kursu e-learning nie może przekroczyć terminu 7 dni od daty ukończenia kursu stacjonarnego. Szkolenie w tej formie będzie dostępne dla uczestników przez 30 dni od daty rozpoczęcia.
W trakcie szkolenia e-learning uczestnicy będą mieli możliwość prowadzenia z wykładowcami interaktywnych konwersacji w języku angielskim (np.skype) – w łącznym wymiarze 4 godzin - które będą udostępnione kursantom w uzgodnionym z grupą szkoleniową czasie.
Po zakończeniu szkolenia w trybie on-line – uczestnicy zostaną poinformowani o uruchomieniu egzaminu końcowego w formie interaktywnej, który będzie dostępny dla uczestników przez  7 kolejnych dni kalendarzowych.
Formuła egzaminu zakłada przeprowadzenie 2 godzinnego testu, do którego można podejść 3 krotnie.
W przypadku niezaliczenia egzaminu w wyznaczonym terminie uczestnik szkolenia zgłasza do biura CSiK prośbę o ponowne uruchomienie egzaminu końcowego.
Po uzyskaniu min 60% punktów po każdym z egzaminów - uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.
SZKOLENIA „FUNDUSZE DLA DIALOGU” organizowane będą celem podniesienia wiedzy i kwalifikacji uczestników w zakresie skutecznego o środki pozabudżetowe (w tym unijne)
Szkolenie zakłada następujący jego przebieg:

1.    przeprowadzenie kursu on-line (ok. 3h) - zapoznanie uczestników z wstępnym materiałem merytorycznym, który w dalszej części szkolenia posłuży do dyskusji z trenerem prowadzącym szkolenie stacjonarne.
2.    dwudniowe warsztaty stacjonarne (14h)
3.    egzamin on-line
4.    uzyskanie certyfikatu

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość skorzystania z porad indywidualnych prowadzonych w formie telefonicznej i/lub interaktywnej (np. czat, e-mail).

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...